Prof. Żywicka - strona 2

Porozumienie zmieniające

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

1)POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE -czynność prawna dwustronna -zgodne oświadczenie woli stron w przedmiocie modyfikacji treści stosunku pracy -w tym trybie może być zmieniona treść każdej umowy o pracę -zmiana treści stosunku pracy nie może prowadzić do rozwiązań, które byłby mniej korzystne dla pracow...

Postępowanie przy wypadkach - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Postępowanie przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. W związku z wystąpieniem wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany: podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie oraz zapewnić udzielenie pierw...

Postępowanie sądowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy. Droga sądowa. Droga sądowa oznacza możliwość dochodzenia swoich praw przed sądami powszechnymi. Nie podlegają jednak drodze sądowej spory dotyczące ustanawiania nowych warunków pracy i płacy oraz stosowania norm pracy. Ustrój sądów pracy. Spo...

Powierzenie pracownikowi innej pracy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

POWIERZENIE PRACOWNIKOWI INNEJ ODPOWIEDNIEJ PRACY -na czas przestoju pracodawca może powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, wynagrodzenie za jej wykonanie nie może być niższe niż wynagrodzenie ustalone według reguł przyjętych w art. 81 § 1 KP -jeżeli

Stosunek pracy na podstawie powołania - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

Stosunek pracy na podstawie powołania. Powołanie jest to jednostronny akt umocowujący daną osobę za jej zgodą (art. 11 k.p.) w charakterze określonego organu i jednocześnie akt nawiązujący stosunek pracy podlegający ogólnym przepisom prawa pracy, z wyjątkami przewidzianymi w uregulowaniach szczegól...

Praca wspólników - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1232

Praca wspólników. Cechy spółki cichej można przedstawić następująco: spółka cicha jest nienazwaną umową prawa cywilnego, której zawieranie jest dopuszczalne w ramach przyjętej w prawie cywilnym zasady swobody umów; do jej zawarcia wystarcza...

Prace wzbronione młodocianym - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Prace wzbronione młodocianym. Artykuł 204 k.p. wprowadza zakaz zatrudniania młodocianych przy pracach wzbronionych, tj. przy pracach związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychicznemu, przy pracach w narażeniu na szkodliwe dzi...

Pracodawca - omówienie(Isem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

PRACODAWCA ART. 3 KP Jest jednostka organizacyjna jak również osoba fizyczna mają możliwość zatrudniania pracownika. W akcie powołującym pracodawcę do życia, niektóre kompetencje będą rozrzucone na niektóre działy. Czy małżeństwo może zatrudnić gosposię czy jedna osoba fizyczna? W razie śmierci j...

Pracodawca - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183

PRACODAWCA Jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna - jeżeli zatrudnia pracowników. MODEL WŁAŚCICIELSKI - pracodawcy postrzegani jako podmioty zatrudniające pracowników w oparciu o majątkową zdolność rozporządzania zakładem. MODEL ZARZĄDCZY - jednost...

Pracownik - omówienie(Isem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Część szczególna prawa pracy - podmioty pozostające w stosunku pracy, nawiązanie, kwestie dotyczące ustania stosunku pracy. Aby zawrzeć umowny stosunek pracy muszą istnieć 2 strony stosunku pracy. Pracodawca i pracownik. Czy podmioty muszą mieć zdolność do czynności prawnych, co to właściwie jest,...