Prof. Witkowski - strona 4

Kompetencje ustawodawcze Sejmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

Kompetencje ustawodawcze Sejmu * Tryb ustawodawczy - zespół procedur mających na celu doprowadzenie do powstania ustawy. Składa się nań 5 szczegółowo określonych przez Konstytucję etapów postępowania. Inicjatywa ustawodawcza . Do jej wysunięcia jest uprawnionych 5 podmiotów: Posłowie Senat Prez...

Konstytucja RP a przystąpienie RP do organizacji międzynarodowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

KONSTYTUCJA RP A PRZYSTĄPIENIE RP DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Klauzula europejska → art.90 Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Ustawa, wyraża...

Kwestia suwerenności państw członkowskich

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

KWESTIA SUWERENNOŚCI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Jest to problem bardzo złożony poruszany przez polityków jak również w literaturze przez badaczy prawa wspólnotowego, konstytucyjnego oraz międzynarodowego publicznego. Dzisiaj, suwerenność musi być rozumiana w sposób dynamiczny. Musi funkcjonować w otulin...

Konstytucyjny model kontroli państwowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

Konstytucyjny model kontroli państwowej NIK wychodzi poza klasyczny schemat trójpodziału władzy, jednak istota tej koncepcji nie wyczerpuje się w wyłonieniu tylko 3 władz, lecz racjonalizacji funkcji państwowych, aby urzeczywistnić mechanizm check and balance (hamowanie się i równowaga władz). Roz...

Model parlamentarno-gabinetowy i prezydencki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1113

Model - parlamentarno - gabinetowy Zwany także systemem parlamentarnym. Rząd powoływany przez głowę państwa musi mieć akceptację parlamentu. Cechy tego systemu: - dualizm egzekutywy (obok głowy państwa istnieje odrębny organ = rząd z premierem) - neutralizacja polityczna głowy państwa - osoba ta n...

Model parlamentarno-komitetowy i mieszany

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1337

Model parlamentarno - komitetowy = Model komitetowy = System rządów zgromadzenia = S. konwentu Nazwa „system komitetowy” eksponuje pozycję Komitetu ale to parlament pełni nadrzędną rolę wobec rządu który jest sui generis komitetem wykonawczym organu przedstawicielskiego, dlatego lepiej używać 2-czł...

NIK w świetle rozwiązań ustawowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

NIK w świetle rozwiązań ustawowych 17.2.1 Zakres kontroli Właściwość Kontrolna NIK Ustawa o NIK z 8 października 1980 była najstarszym aktem normatywnym w sferze systemu organów państwowych zachowujących moc prawną w dobie transformacji. Jednak jej

Obowiązki jednostki wobec państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

OBOWIĄZKI JEDNOSTKI: O statusie jednostki w państwie można się wypowiadać dopiero po zestawieniu jej wolności z ciążącymi na niej obowiązkami. Kategorie obowiązków: uniwersalne - ciążące na każdym człowieku znajdującym się w obrębie jurysdykcji państwa polskiego „ Każdy ma obowiązek przestrzegani...

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 868

OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA Art. 118 ust 2 „ Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa” Art. 118 ust. 3 naszej konst „ Wnioskodawcy przedkładając Sejmowi projekt ustawy,...

Obywatelstwo europejskie - Karta Praw Podstawowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 917

OBYWATELSTWO EUROPEJSKIE Art. 17 TWE. Obywatelem UE jest każda osoba mająca przynależność jej państwa członkowskiego. Ma ono char. Komplementarny, uzupełniający w stosunku do obywatelstwa określonego państwa członkowskiego. Prawo krajowe określa warunki uzyskanie obywatelstwa danego państwa członko...