Prof. Witkowski - strona 3

Aparat pomocniczy Prezydenta RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1806

Aparat pomocniczy Prezydenta RP. Kancelaria Prezydenta RP: - organ pomocniczy prezydenta - prezydent nadaje jej statut (uprawnienie osobiste) -na czele: Szef Kancelarii Prezydenta i jego dwóch zastępców. - struktura: zespoły i ...

Demokracja bezpośrednia - Zgromadzenie ludowe - Veto

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1309

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA. Pojawiła się dopiero na przełomie XVIII/XIX. Oznacza bezpośredni udział suwerena, bezpośredniego podmiotu w realizowaniu funkcji publicznych. Pełni subsydiarną funkcję wobec przedstawicielskiej formy sprawo...

Formy państw i ich klasyfikacje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 637

FORMY PAŃŚTWA I KLASYFIKACJE Problem dot. Państwa to problem teorii państwa i prawa. Każda konstytucja zajmuje się problemem państwa. Forma państwa - określony przez konstytucję sposób zorganizowania życia społecznego i publicznego państwa. Problem widoczny już w starożytności. Różnego rodzaju kla...

Inicjatyw referendalna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

Inicjatyw referendalna. Sejm może postanowić o poddaniu pod referendum sprawy z własnej inicjatywy, a także na wniosek Senatu, RM v obywateli. WNIOSEK zarządzenie referendum powinien zawierać: propozycję pytań lub wariantów rozwiązania. Sejm w UCHWALE o zarządzeni ref. ustala treść pytań lub waria...

Kadencja Sejmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1036

Kadencja Sejmu Trwa 4 lata( obecnie: liczy się od dnia zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji) Kadencja jest to więc okres trwania pełnomocnictw Sejmu , czyli konstytucyjnie określony czas na jaki został on wybrany , w k...

Katalog konstytucyjnych wolności i praw jednostki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

KATALOG KONSTYTUCYJNYCH WOLNOŚCI I PRAW JEDNOSTKI Zasada równości oraz zakaz dyskryminacji. Obie znajdują się w zbiorze zasad ogólnych dot. praw i wolności jednostki. Wiodące zasady także prawa międzynarodowego praw człowieka, Zakaz dyskryminacja traktowana jest jako negatywna strona zsady równości...

Kierunki nowelizacji ordynacji prezydenckiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Uwagi na temat kierunków nowelizacji ordynacji prezydenckiej w ustawie z 28 kwietnia 2000r. o zmianie ustawy o wyborze prezydenta RP oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr43, poz.488). Nowelizacja ustawy o wyborze prezydenta - 13 razy - tekst jednolity, uwzględniający wszystkie zmiany wydany przez ...

Komisja Etyki Poselskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Komisja Etyki Poselskiej Wprowadzona 28 października 1997r. do grona Komisji Stałych Sejmu. W skład Komisji wchodzą posłowie reprezentujący wszystkie kluby poselskie, po jednym członku z klubu. Kandydaci są zgłaszani przez przewodniczących klubu. Kandydować mogą osoby o nieposzlakowanej opinii i o ...

Kompetencje decyzyjne w sprawach polityki państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

KOMPETENCJE DECYZYJNE W SPRAWACH POLITYKI PAŃSTWA Sejm posiada również szereg uprawnień decyzyjnych w niektórych sprawach polit. wew. i międzynarodowej , czy jak stwierdziliśmy wcześniej pełni rolę organu uczestniczącego w zawiadywaniu najważniejszymi sprawami w zakresie polityki państwa.( cuda na ...

Kompetencje Prezydenta RP - Władza ustawodawcza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 917

Kompetencje Prezydenta RP. Wyznaczane przez Konstytucję i oparte na zasadach trójpodziału władz i równoważenia się władz. Obecne uregulowanie konstytucyjne kompetencji Prezydenta RP posiada 2 specyficzne cechy: Nie istnieje swoiste zarezerwowanie dla Prezydenta spraw stosunków zagranicznych ale i...