Prof. Witkowski

Zasady republikańskiej formy państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085

17 . ZASADY REPUBLIKAŃSKIEJ FORMY PAŃSTWA: Republika (res publica )- rzecz publiczna („Rzeczpospolita") Rzeczpospolita- państwo wszystkich obywateli, utożsamia się z ogółem ludności, jest wartością społeczną. Republika to przeciwieństwo monarchii. Różnice między monarchią a republiką dotyczą :...

Pojęcia wyborcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

PO D STAWOWE POJ Ę CIA WYBORCZE : T e rmin „prawo wyborcz e " -podmiotowe znaczenie tzn.: uprawnienie do wybierania i bycia wybieranym( czynne i bierne prawo wyborcze ). -przedmiotowe znaczenie tzn. całokształt norm, które regulują sposób obsady składu personalnego organu przedstawicielskiego....

Ustalenie wyników wyborów do sejmu i senatu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

USTALANIE WYNIKÓW WYBORÓW DO SEJMU I SENATU: 1. Ustalanie wyborów do Senatu : Dwóch (trzech) kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięcej ważnie oddanych głosów ( system większości względnej ). Jeżeli 2 lub więcej kandydatów otrzymał...

Funkcja wewnątrzorganizacyjna sejmu RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1484

FUNKCJA WEWNATRZORGANIZACYJNA SEJMU RP : określenie szczegółowej organizacji i trybu działania Sejmu poprzez uchwal, regulaminu, który ma postać uchwały normatywnej. 3 podstawowe materie regulaminu : a) prawa i obowiązki deputowanych (posłów ) na forum Sejmu b) organizacja wew. Sejmu c) różnego r...

Skrócone postępowanie z projektami ustawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

SKRÓCONE POSTĘPOWANIE Z PROJEKTAMI USTAW : Tryb ustawodawczy ulega skróceniu, przepisy tego trybu, to „pożarowe" przepisy. Art. 47 Reg. Sejmu: Sejm w szczególnie uzasadnionych przypadkach może skrócić postępowanie z projektami ustaw, pomija niektóre etapy i terminy normalnego postępowania usta...

Udział senatu w postępowaniu legislacyjnym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

UDZIAŁ SENATU W POSTĘPOWANIU LEGISLACYJNYM: 1) Postępowanie w sprawie ustaw uchwalanych przez Sejm. -Marszałek Senatu kieruje tekst ustawy do właściwej komisji senackiej. -Komisje do 2 tygodni muszą przygotować projekt uchwały z propozycją: *przyjęcie bez poprawek, *z poprawkami lub *odrzucenie. -J...

Sposób kreowania Rady Ministrów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2023

SPOSÓB KREOWANIA RADY MINISTRÓW: JEDNOETAPOWE l ETAP- Prezydent powołuje Premiera a na jego wniosek Ministrów, w ciągu 14 dni ubiega się o wotum zaufania, po wygłoszeniu expose premiera. Sejm bezwzględną większością głosów decyduje. Jeżeli nie udzieli wotum to 1 tryb awaryjny I TRYB AWARYJNY- Sejm...

Pozycja ustrojowa TK

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

POZYCJA USTROJOWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO: TK- instytucjonalizacja kontroli konstytucyjnej prawa. 2 rodzaje: l) kontrola parlamentarna ( wewnątrzparlamentarna ) sprawowana przez sam parlament i jego organy wew. 2) kontrola pozaparlamentarna sprawowana przez organy zewnętrzne wobec parlamentu, dzi...

Pozycja ustrojowa RPO

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

POZYCJA USTROJOWA RPO: RPO powołany przez Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu lub 35 posłów. Odwołany tylko przez i w ścisłe określonych przypadkach. Składa coroczne sprawozdanie ze swej działalności (dla Sejmu i Senatu ).Uwagi o stanie przestrzegania prawa i wolności obywateli . Nie je...

Prawo krajowe, międzynarodowe a wspólnotowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

WZAJEMNE RELACJE MIĘDZY PRAWEM KRAJOWYM, MIĘDZYNAROWYM A WSPÓLNOTOWYM Prawo europejskie → dorobek prawny organizacji międzynarodowych działających w Europie(RE, UE, EFTA, OBWE) Prawo UE → zbiór norm prawnych regulujących funkcjonowanie trzech filarów Prawo wspólnotowe - prawo tworzone w ramach I fi...