Prof. UŚ dr hab. Anna Łabno

Podstawowe zasady ustroju III RP-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2254

PODSTAWOWE ZASADY USTROJU III RP Pojęcie ustroju politycznego. Ustrój polityczny - organizacja i metody działania władzy państwowej oparte na ideologii klasy panującej; zasadnicze znaczenie dla charakterystyki ustroju politycznego ma określenie suwerena władzy państwowej, organizacja i sposób wykon...

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyborczego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1568

. PRAWO WYBORCZE Podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyborczego. Prawo wyborcze - w znaczeniu przedmiotowym jest to ogół norm prawnych obowiązujących w państwie i regulujących tryb wyboru organów przedstawicielskich; w znaczeniu podmiotowym są to określone w przepisach obowiązującego prawa uprawnien...

Charakter prawny i funkcje Prezydenta RP-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1484

PREZYDENT Charakter prawny i funkcje Prezydenta RP. Ustrojową pozycję Prezydenta określa zasada podziału władz. Art. 10 ust. 2 wymienia urząd Prezydenta jako jedno z dwóch podstawowych ogniw władzy wykonawczej. Konstytucja z 1997 r. utrzymała w Polsce parlamentarny system rządów, a ustrojowa pozycj...

Rada Ministrów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1260

RADA MINISTRÓW Pojęcie administracji i rządu. Terminu rząd używa się w kilku znaczeniach: w znaczeniu wąskim - termin rząd traktuje się jako inne określenie RM - w tym samym znaczeniu używa się terminu gabinet, rząd jako cały system organizacyjny podporządkowany RM, a więc te wszystkie organy i ob...

Charakter prawny Sejmu i Senatu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1890

SEJM I SENAT Charakter prawny Sejmu i Senatu. Podstawowe unormowania zawarte są obecnie w rozdziale IV Konstytucji, zatytułowanym Sejm i Senat ( art. 95-124 ), a szereg dalszych ważnych uregulowań znajdziemy w innych rozdziałach Konstyt., np. charakterystyka źródeł prawa, a więc roli ustawy, jest z...

Systemy rządów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1022

SYSTEMY RZĄDÓW Klasyfikacja prawnych sfer działania państwa. W sensie przedmiotowym (funkcjonalnym) podział władz oznacza wydzielenie pewnych rodzajowo odmiennych kierunków (sfer) działania państwa takich jak: stanowienie prawa, wykonywanie prawa, rozstrzyganie sporów prawnych (zarówno wymierzanie ...

Teoria konstytucji-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1407

TEORIA KONSTYTUCJI Definicja konstytucji. Konstytucja jest to: akt prawny o najwyższej mocy prawnej w systemie prawnym danego państwa; akt określający podstawowe zasady ustroju państwa, regulujący ustrój naczelnych organów (władz) państwa, zakres ich kompetencji i wzajemne relacje oraz formułując...

Trybunał Stanu i sądy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1134

TRYBUNAŁ STANU I SĄDY Pojęcie wymiaru sprawiedliwości i jego organy w III RP. Wymiar sprawiedliwości, to działalność państwa polegająca na wiążącym rozstrzyganiu sporów o prawo, w których przynajmniej jedną ze stron jest jednostka lub inny podmiot podobny. Podstawą tego określenia jest wyodrębnieni...

Wolności, prawa i obowiązki obywatelskie-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1274

WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELSKIE Pojęcie prawa, wolności i obowiązku obywatelskiego. Prawa obywatelskie - termin określający pierwotnie zespół praw przyznanych jednostce przez porządek prawny określonego państwa w oparciu o kryterium przynależności państwowej (obywatelstwa). Obecnie w związ...