Prof. Olejniczak

PC - pojęcia,źródła, normy względnie i bezwzględnie wiążące

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1183

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. 1. Pojęcie i systematyka PC Prawo cywilne jest powszechnie uznaną i skodyfikowaną gałęzią prawa, będącą przedmiotem odrębnej dyscypliny naukowej i dydaktycznej. Stanowi ono zarazem trzon prawa prywatnego. Normy prawa cywilnego regulują stosunki między aut...

Podmioty stosunków cywilnoprawnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 735

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. Por !!! str. 49... metanormy rodzaje przepisów PC def. legalne przepisy odsyłające zwroty niedookreślone obowiązywanie norm w zasięgu czasowym (początek obowiązywania, koniec obowiązywania) prawo intemporalne, zasada nieretroakcji domniemania (fak...

Prawa podmiotowe, roszczenia - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. 7. Pojecie i rodzaje praw podmiotowych Prawo podmiotowe - jest to zespół funkcjonalnie powiązanych ze sobą uprawnień, przywilejów, immunitetów, kompetencji zabezpieczonych normami prawnymi. Z tego wynika, że prawo podmiotowe jest sytuacją bardzo złożoną. ...

Ochrona dóbr osobistych w prawie cywilnym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 658

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. 10. Ochrona dóbr osobistych w prawie cywilnym Atrybutem każdej osoby fizycznej i prawnej są dobra osobiste. Należą do kategorii dóbr niemajątkowych. Są przedmiotem stosunku cywilnoprawneg...

Pojęcie i treść czynności prawnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 826

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. 14. Pojęcie i treść czynności prawnej Żeby stosunek cywilnoprawny mógł powstać, zmienić się, zgasnąć, muszą mieć miejsce zdarzenia, z którymi wiążemy skutki prawne. Zdarzeń jest wiele np. upływ czasu, urodzenie dziecka. Spośród tych zdarzeń do najważniejs...

Zawarcie umowy (oferta, przetarg, rokowania)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 889

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. 16. Zawarcie umowy (oferta, przetarg, rokowania) Najczęściej zawierane w obrocie cywilnoprawnym są umowy. UMOWA - to zgodne oświadczenie woli co najmniej 2 stron, a zawsze oświadczenie woli wszystkich stron, które dokonują czynności prawnych. Muszą zmier...

Rozporządzające i zobowiązujące czynności prawne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 868

Olejniczak. Notatka składa się z 4 stron. 17. Rozporządzające i zobowiązujące czynności prawne Ze względu na różny charakter konsekwencji prawnych wywoływanych przez czynności prawne, wyróżniamy: czynności prawne zobowiązujące - polegają na zobowiązaniu się jednej strony (dłużnika) do świadczeni...

Forma czynności prawnych i skutki niezachowania form szczególnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 595

Olejniczak. Notatka składa się z 4 stron. 21. Forma czynności prawnych i skutki niezachowania form szczególnych Czynność prawna może być dokonana w dowolny sposób, przez każde zachowanie się osoby, które jej wolę w sposób dostateczny (art. 60KC). Wyjątki od tej dowolności nazywane są szczególną ...

Przedstawicielstwo ustawowe i pełnomocnictwo (umocowania)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 623

Olejniczak. Notatka składa się z 4 stron. 23. Przedstawicielstwo ustawowe i pełnomocnictwo (umocowania) Prawo polskie wyróżnia 2 rodzaje umocowania: przedstawicielstwo ustawowe - to instytucja prawna, która pozwala działać w cudzym imieniu, a umocowanie wynika z przepisu (np. rodzice) lub został...

Prawo publiczne, prywatne, gałęzie prawa - wprowadzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 700

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. WPROWADZENIE DO PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE I. Prawo publiczne i prawo prywatne prawo prywatne reguluje stosunki między autonomicznymi podmiotami, którym przysługują własne, prawnie chronione, sfery interesów majątkowych i niemajątkowych (osobistych) ; ...