Prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski

note /search

Kurs programowania w C cz. 176

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

198 DODATEK C. WYBRANE FUNKCJE BIBLIOTEKI STANDARDOWEJ Wartość zwracana Jeżeli funkcje zakończą się sukcesem zwracają liczbę znaków w tekście (wypisanym na standardowe wyjście, do podanego strumienia lub tablicy znaków) nie wliczając kończącego ’\0’. W przeciwnym wypadku zwracana jest liczba ujemna...

Kurs programowania w C cz. 177

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

SCANF 199 str = tmp; size = (size_t)ret + 1; } } if (retret) { char *tmp = realloc(str, (size_t)ret + 1); if (tmp) { str = tmp; } } return str; } Uwagi Funkcje snprintf i vsnprintf nie były zdefiniowane w standardzie C89. Zostały one dodane dopiero w standardzie C99. Biblioteka glibc do wersji 2.0.6...

Kurs programowania w C cz. 178

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

200 DODATEK C. WYBRANE FUNKCJE BIBLIOTEKI STANDARDOWEJ str  tablica znaków, z której mają być odczytane dane ap  wskaźnik na pierwszy argument z listy zmiennej liczby argumentów Format Format składa się ze zwykłych znaków (innych niż znak ’%’) oraz sekwencji sterujących, zaczynających się od symbol...

Kurs programowania w C cz. 179

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

SCANF 201 Format Funkcje z rodziny scanf obsługują następujące formaty: •  d ,  i  odczytuje liczbę całkowitą, której format jest taki sam jak oczekiwany format przy wywołaniu...

Kurs programowania w C cz. 180

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Dodatek D Składnia Uwaga : przedstawione tutaj informacje nie są w stanie zastąpić treści całego podręcznika. Symbole i słowa kluczowe Język C definiuje pewną ilość słów, za pomocą których tworzy się np. pętle itp. Są to tzw.  słowa kluczowe , tzn. nie można użyć ich jako nazwy zmiennej, czy też sta...

Kurs programowania w C cz. 182

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

POLSKIE ZNAKI 205 Specyfikacja ISO C z roku 1999 dodaje następujące słowa: • Bool • Complex • Imaginary •  inline •  restrict Polskie znaki Pisząc program, możemy stosować polskie litery (tj. “ąćęłńóśźż”) tylko w: • komentarzach • ciągach znaków ...

Kurs programowania w C cz. 183

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

206 DODATEK D. SKŁADNIA Operatory binarne Są to operatory, które działają na bitach. operator funkcja przykład | suma bitowa(OR) 5 — 2  da w wyniku  7  (  101  OR 10  =  111  ) & iloczyn bitowy 7 & 2  da w wyniku  2  (  111  AND 10  =  10  ) ~ negacja bitowa 2  da w wyniku  253  (  NOT  10 ...

Kurs programowania w C cz. 184

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

TYPY DANYCH 207 Pozostałe Operacja Opis operacji Wartość wyrażenia *x operator wyłuskania dla wskaźnika wartość trzymana w pamięci pod adresem przechowywanym we wskaźniku &x operator pobrania adresu zwraca adres zmiennej x[a] operator wybra...

Kurs programowania w C cz. 185

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

208 DODATEK D. SKŁADNIA double Liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji. Podobnie jak float nie łączy się z modyfikatorem signed  ani  unsigned long double Największa możliwa dokładność liczb zmienno- przecinkowych. Nie łączy s...

Kurs programowania w C cz. 186

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Dodatek E Przykłady z komentarzem Liczby losowe Poniższy program generuje wiersz po wierszu macierz o określonych przez użytkownika wymiarach, zawierającą losowo wybrane liczby. Każdy wygenerowany wiersz macierzy zapi- sywany jest w pliku tekstowym o wprowadzonej przez użytkownika nazwie. W pierwsz...