Prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka - strona 6

note /search

Ustrój i kompetencje sadów pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 413

Ustrój sądów pracy W obecnym stanie prawnym indywidualne spory o roszczenia z zakresu prawa pracy są rozpatrywane, zgodnie z ustawą z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych przez: a) sądy pracy- stanowiąc...

Wykonywanie orzeczeń i ugód - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

Wykonywanie orzeczeń i ugód Orzeczenia sądu pracy oraz ugody zawarte przed tym sądem lub przed komisją pojednawczą, jeżeli nie zostały wykonane przez dłużnika dobrowolnie, podlegają przymusowemu wykonaniu zgodnie z przepisami k.p.c., zawartymi w części drugiej kodeksu ,,Postępowanie zabezpieczające...

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 399

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy Inaczej wypowiedzenie zmieniające. Jego bezpośrednim celem nie jest rozwiązanie stosunku pracy, lecz jego przekształcenie. Może ono doprowadzić do rozwiązania, jeżeli pracownik nie zgodzi się na kontynuowanie stosunku pracy na zmienionych warunkach. Wówczas um...

Zakładowa organizacja związkowa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 455

Zakładowa organizacja związkowa Jest ona partnerem pracodawcy w sprawach dotyczących lokalnych źródeł prawa pracy oraz w indywidualnych sprawach pracowniczych. Ustawa o związkach zawodowych poświęca jej odrębny rozdział. Zakładowa organizacja związkowa może być związkiem zawodowym obejmującym - zgo...

Zakaz konkurencji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 581

Zakaz konkurencji Art. 1011 i 1012 k.p. przewidują możliwość umownego ustanowienia przez strony stosunku pracy zakazu konkurencji pracownika wobec pracodawcy w czasie trwania lub po ustaniu stosunku pracy. Chodzi o zakaz prowadzenia konkurencyjnej działalności przez pracowniana własny rachunek oraz ...

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Kodeksu pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1407

Zakres podmiotowy Kodeksu pracy Zakres podmiotowy KP określa najogólniej art. 1 w zw. z art. 2 KP. Z tych przepisów wynika, że kodeks obejmuje swym zasięgiem wszystkie stosunki pracy, bez względu na ich podstawę, gałąź zatrudnienia lub rodzaj pracy. Najliczniejszą kategorię stanowią wśród nich stos...

Zakres podmiotowy prawa do zrzeszania się - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

Zakres podmiotowy prawa do zrzeszania się Ustawa reguluje prawa związkowe pracowników, byłych pracowników, bezrobotnych oraz niektórych osób nie pozostających w stosunku pracy, lecz znajdujących się w sytuacji społeczno - ekonomicznej zbliżonej do pracowniczej. Ustawie nie podlegają natomiast rolni...

Zasady postępowania przed sądami pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Zasady postępowania przed sądami pracy Można wyodrębnić następujące zasady: zasadę ochrony interesów pracowniczych, zasadę ugodowego załatwiania sporu, zasadę szybkości postępowania, zasadę bezpłatności. Zasada ochrony interesów pracownika zmierza do zapewnienia pracownikom i innym osobom doch...

Zatrudnianie obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 350

Zatrudnianie obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych oraz zatrudnianie cudzoziemców w Polsce Podejmowanie pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych Podejmowanie pracy za granicą jest możliwe w drodze: Bezpośrednich umów z pracodawcami zagranicznymi Z...

Zawarcie (rokowania układowe) - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 434

Zawarcie (rokowania układowe), zmiana i rozwiązanie układu zbiorowego pracy Zawarcie- układ zawiera się w drodze rokowań ( art. 2412 KP). Obowiązuje przy tym tzw. zasada lojalności (art. 2413 KP). Pracodawca ma obowiązek udzielić informacji dot. jego sytuacji ekonomicznej (art. 2414 ). Formę i czas...