Prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka - strona 5

note /search

Stosunek pracy z wyboru - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

Stosunek pracy z wyboru Stosunek pracy z wyboru- art.73§ 1k.p. - nawiązanie stosunku pracy następuje z wyboru, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika. Akt wyboru jako sposób nawiązania stosunku pracy odnosi się do: w niektórych organach i urzędach samorządu tery...

Strajk - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

Strajk Strajk jest ostatecznym środkiem, który strona pracownicza może zastosować w celu rozwiązania sporu zbiorowego. Konstytucja RP w art. 59 ust. 1 uznaje prawo związków zawodowych do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu. Strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pr...

Systemy i rozkłady czasu pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567

Systemy i rozkłady czasu pracy PODSTAWOWY: Wymienione wyżej normy- 5dni, 8h, 40h w tyg., 4m-ce RÓWNOWAŻNY: Polega na tym, że dopuszcza się przedłużenie dobowego czas pracy w niektórych dniach, ale ten przedłużony dobowy wymiar czasu pracy musi zostać w okresie rozliczeniowym zrównoważony krótszy...

Treść układu zbiorowego pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 595

Treść układu zbiorowego pracy Na treść układu zbiorowego składają się postanowienia normatywne, które obowiązują strony stosunku pracy oraz postanowienia obligacyjne określające wzajemne zobowiązania stron. Postanowienia normatywne (art. 240 KP) -oznaczają, że obowiązują bezpośrednio w stosunkach p...

Treść umowy o pracę - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 525

Treść umowy o pracę zgodnie z art. 29§1k.p. prawidłowo sformułowana umowa o pracę powinna określać: strony umowy, rodzaj umowy- ze względu na zamierzony czas trwania stosunku pracy, z zależności od uznania stron, umowa o pracę może być zawarta: na czas nieokreślony, na czas określony, w tym na cza...

Tryb nakładania kar porządkowych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 413

Tryb nakładania kar porządkowych Powiadomienie pracownika przez pracodawcę o nałożeniu kary (na piśmie) - wskazanie na rodzaj naruszenia obowiązków i datę dopuszczenia się tego naruszenia oraz informacji o prawie i terminie wniesienia sprzeciwu od ukarania; Zawiadomienie powinno być doręczone za p...

Tryb wydawania regulaminu pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

Tryb wydawania regulaminu pracy * W ramach procedury ustalania regulaminu pracy w uzgodnieniu z jedyną działającą u pracodawcy organizacją związkową występują dwa etapy: wspólne określenie terminu w którym powinno dojść do uzgodnienia treści regulaminu negocjacje merytoryczne i uzgodnienie treści...

Uprawnienia pracowników wychowujących dzieci - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

Uprawnienia pracowników wychowujących dzieci Są to : urlop macierzyński i urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego urlop wychowawczy lub zmniejszenie wymiaru czasu pracy przerwy w pracy na karmienia dziecka piersią [45 min, maks 2] coroczne zwolnienia na 2 dni od pracy w związku z wychowywanie...

Uprawnienia związków - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 329

Uprawnienia związków Uprawnienia te mają na celu stworzenie właściwych warunków w celu realizacji ich zadań. Art. 28 - pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej. Służy ono także związkowi zawodowemu na szczeblu po...