Prof. Krzysztof Żmijewski - strona 7

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne Part 24

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Który rozkład temperatur w przegrodzie przedstawia ścianę ocieploną od zewnątrz? 2. Materiałem najbardziej przyjaznym środowisku w Polsce jest: a) stal b) drewno c) glina 3. Jakich prac dotyczy metoda lekka mokra? a) nie ma takiej metody b) do ocieplania budynków c) do izolacji przegród d) do ty...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne Part 25

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

13. Komu przysługuje premia termomodernizacyjna? a) tylko właścicielom domów jednorodzinnych b) właścicielom domów jednorodzinnych oraz wspólnotom mieszkaniowym, które zadeklarowały poprawę jakości energetycznej o 25% c) właścicielom domów jednorodzinnych oraz właścicielom budynków użyteczności p...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne Part 26

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

15. Prawidłowe stwierdzenie to: wilgotność powietrza względna jest to stosunek rzeczywistej zawartości pary wodnej do maksymalnej jaką może zawierać powietrze w określonej temperaturze bez jej skroplenia wilgotność powietrza względna...

Fizyka budowli Pytania egzaminacyjne Part 27

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

1. Ile ton CO2 emituje rocznie Polska? a) ok. 50 ton b) ok. 100 ton c) ok. 300 ton d) ok. 600 ton e) ok. 800 ton 2. W popularnie zwanym styropianie „dalmatyńczyku ”zawarty jest minerał, podnoszący właściwości izolacyjne. Jest to : a) piryt b) dolomit c) granat d) hematyt e) grafit f) bio...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne Part 3

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

ϭ͘ KĚ ŬĂǏĚĞŐŽ ďƵĚLJŶŬƵ ǁLJŵĂŐĂŶĞ ũĞƐƚ͗ Ă͘ ĞnjƉŝĞĐnjĞŷƐƚǁŽ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐũŝ͕ ƉŽǏĂƌŽǁĞ ŽƌĂnj ĚŽŐŽĚŶŽƑđ ƵǏLJƚŬŽǁĂŶŝĂ͕ ď͘ WŽĚųČĐnjĞŶŝĞ ĚŽ ŬĂŶĂůŝnjĂĐũŝ ŵŝĞũƐŬŝĞũ͕ Đ͘ WŽĚųČĐnjĞŶŝĞ ĚŽ ŵŝĞũƐŬŝĞũ ƐŝĞĐŝ ǁŽĚŽĐŝČŐŽǁĞũ͕ Ě͘ ŝďĂŶŝĞ ŬŽůĞũŶŽƑđ ďħĚnjŝĞ ƚĂŬĂ ƐĂŵĂ͍ Ă͘ dĂŬ ď͘ EŝĞ ϲ͘ ĞĐŚLJ ƚƌĂǁLJ ũĂŬŽ ŵĂƚĞƌŝĂųƵ ƉƌnjLJũĂnjŶĞŐŽ ƑƌŽĚ...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne Part 5

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

ϭ͘ ĂnjŶĂĐnj ƉƌĂǁŝĚųŽǁČ ŽĚƉŽǁŝĞĚǍ Ă͘ ŽŐŶŝǁĂ ĨŽƚŽǁŽůƚĂŝĐnjŶĞ ǁLJŬŽƌnjLJƐƚƵũČ ŬŽŶǁĞƌƐũħ ĞůĞŬƚƌLJĐnjŶČ ď͘ ŽŐŶŝǁĂ ĨŽƚŽǁŽůƚĂŝĐnjŶĞ ƐųƵǏČ ĚŽ ƉŽĚŐƌnjĞǁĂŶŝĂ ĐŝĞƉųĞũ ǁŽĚLJ ƵǏLJƚŬŽǁĞũ Đ͘ ŽŐŶŝǁĂ ĨŽƚŽǁŽůƚĂŝĐnjŶĞ ŵŽŐČ ƵnjLJƐŬŝǁĂđ ĞŶĞƌŐŝħ nj ƉƌŽŵŝĞŶŝŽǁĂŶŝĂ ƌŽnjƉƌŽƐnjŽŶĞŐŽ Ě͘ ŽŐŶŝǁĂ ĨŽƚŽǁŽůƚĂŝĐnjŶĞ ƐČ ƐLJƐƚĞŵĞŵ njLJƐŬſǁ ƉŽƑƌĞĚŶŝĐŚ...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne Part 6

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

ϭϴ͘ ĂnjŶĂĐnj ŶŝĞƉŽƉƌĂǁŶŝĞ njĂƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶĞ ĚĞƚĂůĞ ŝnjŽůĂĐũŝ ƚĞƌŵŝĐnjŶĞũ͗ Ă͘ Đ͘ ď͘ Ě͘ ϭϵ͘ t ƉĂƐLJǁŶLJŵ ǁLJŬŽƌnjLJƐƚĂŶŝƵ W^ ǁ ďƵĚŽǁŶŝĐƚǁŝĞ ;ĂƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌĂ ƐųŽŶĞĐnjŶĂͿ ƐƚŽƐƵũĞ Ɛŝħ͗ Ă͘ ƐLJƐƚĞŵ njLJƐŬſǁ ďĞnjƉŽƑƌĞĚŶŝĐŚ ď͘ ƐLJƐƚĞŵ njLJƐŬſǁ ĐŝČŐųLJĐŚ Đ͘ ƐLJƐƚĞŵ njLJƐŬſǁ ƉŽƑƌĞĚŶŝĐŚ Ě͘ ƐLJƐƚĞŵLJ ŽƑǁŝĞƚůĞŶŝĂ ƑǁŝĂƚųĞŵ ĚnjŝĞŶŶLJ...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne Part 4

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

ϭϳ͘ ĂnjŶĂĐnj ƉŽƉƌĂǁŶŝĞ njĂƉƌŽũĞŬƚŽǁĂŶĞ ĚĞƚĂůĞ ŝnjŽůĂĐũŝ ƚĞƌŵŝĐnjŶĞũ͗ Ă͘ ď͘ Đ͘ Ě͘ ϭϴ͘ ZŽĚnjĂũĞ ĞŶĞƌŐŝŝ ŽĚŶĂǁŝĂůŶĞũ͗ Ă͘ ĞŶĞƌŐŝĂ ǁŝĂƚƌŽǁĂ ď͘ ĞŶĞƌŐŝĂ ǁŽĚŶĂ Đ͘ ŬĂǏĚĂ ĞŶĞƌŐŝĂ ŶŝĞǁLJƚǁĂƌnjĂũČĐĂ ĚǁƵƚůĞŶŬƵ ǁħŐůĂ Ě͘ ĞŶĞƌŐŝĂ ƉųLJǁſǁ ϭϵ͘ ...