Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak - strona 3

Postanowienie - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 441

POSTANOWIENIE Postanowienie jest druga obok decyzji procesową forma indywidualnego aktu procesowego wydawanego w postępowaniu. W odróżnieniu jednak od decyzji postanowienie nie rozstrzyga o istocie sprawy (czyli o prawach i obowiązkach stron) a dotyczy poszczególnych kwestii wynikających z toku post...

Problematyka zakazu reformationis imperius w post_powaniu podatkowym

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

PROBLEMATYKA ZAKAZU REFORMATIONIS IMPERIUS W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM - ten zakaz reformationis imperius a gruncie ordynacji z pozoru wygląda prawie tak samo jak na gruncie k.p.a, zgonie z art. 234- organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba, że zaskarżona de...

Przepisy porządkowe i środki oddziaływujące na przebieg postępowania -...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

Przepisy porządkowe i środki oddziaływujące na przebieg postępowania Pod tym zbiorczym określeniem kryją się przepisy o charakterze techniczno-procesowym umożliwiające sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie postępowania takie jak : doręczenia, wezwania, protokoły i adnotacje, terminy i ich przyw...

Przesłanki postepowania administracyjnego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 518

Przesłanki: postępowanie musi prowadzić organ administracji publicznej w rozumieniu kpa minister - ale ministrem w rozumieniu kodeksu jest tylko ten, który kieruje określonym działem administracji rządowej, tj. minister stojąc...

Rektyfikacja decyzji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3675

REKTYFIKACJA DECYZJI Chodzi tu o oczyszczenie decyzji z wad niekwalifikowanych , mniej istotnych. Zgodnie z art. 111 „ Strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do pouczenia o środkach prawnych bądź też za...

Wszczęcie postępowania administracyjnego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 462

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Postępowanie administracyjne może zostać wszczęte : z urzędu na żądanie strony W praktyce regułą jest to, że tam gdzie chodzi o przyznanie uprawnień postępowanie wszczyna...

Zakaz reformationis in peius - ( zakaz zmiany na gorsze )

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1974

Zakaz reformationis in peius ( zakaz zmiany na gorsze ) Polega on na tym że organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się . Chodzi o to aby strona nie rezygnowała z uruchomienia toku instancji w obawie przed ujemnymi dla niej konsekwencjami w postaci decyzji jeszcze g...

Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 791

ZASADY OGÓLNE KODEKSU Tym mianem określamy pewne naczelne reguły postępowania wyodrębnione redakcyjnie w art 6 do art 16 k.p.a. Wszystkie te zasady są normami prawa obowiązującego. Naruszenie zasady jest naruszeniem prawa, niezależnie od tego czy z pozoru zasada ta nie wydaje się być wyłącznie dekl...

Zasady ogólnego postępowania podatkowego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

ZADASY OGÓLNE POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO Różnice między zasadami w kpa a w Ordynacji: brak w Ordynacji zasady uwzględniania z urzędu interesu społecznego i słusznei interesu obywatela. Na tle kpa jest domniemanie pozytywnego załatwienia sprawy dla strony przy decyzji uznaniowej. Nie przyjecie tej za...

Zawieszenie postępowania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA Zawieszenie postępowania polega na jego przerwaniu do czasu usunięcia przeszkody w jego dalszym prowadzeniu . Zawieszenie może mieć charakter : a).obligatoryjny b).fakultatywny Przesłanki zawieszenia obligatoryjnego określa art. 97 § 1 k.p.a.: 1.śmierć strony w przypadku...