Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak

note /search

Postępowanie podatkowe - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2464

POSTEPOWANIE PODATKOWE Różnice między regulacja w kpa a w Ordynacji podatkowej: Miedzy rokiem 1981 a 1998 postępowanie podatkowe prowadzone było w oparciu o przepisy kpa. Z uwagi na specyfike tego postepowania w owczesnym dziale III kodeksu były przepisy szczególne dotyczące postepowania w sprawie...

Stwierdzenia nieważności decyzji - postępowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 742

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STWIERDZENIA NIEWAŻNOŚCI DECYZJI może być wszczęte z urzędu bądź na żądanie stron. Co do zasady organem właściwym w sprawach stwierdzenia nieważności jest organ wyższego stopnia w stosunku do organu który wydał zaskarżoną decyzję. Wyjątek w sytuacji gdy decyzje wydał w ostatni...

Wznowienie postępowania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 707

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WZNOWIENIA POSTĘPOWANIA Może być ono wszczęte z urzędu, albo na żądanie strony, z tym, że jeżeli strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu(4 przesłanka) bądź w oparciu o 9 przesłankę można wszcząć postępowanie wyłącznie na wniosek strony. Chyba, ze w oparciu o...

Sądowa kontrola administracji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1106

SĄDOWA KONTROLA ADMINISTRACJI Aby istniało państwo prawne musi w nim istnieć kontrola administracji przez niezależne od administracji sądy. Przed drugą wojną światową istniał w Polsce sąd administracyjny noszący nazwę Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Trybunał ponieważ zamiarem twórców owego...

Strona postępowania administracyjnego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 868

STRONA POSTĘPOWANIA ADMINISTARCYJNEGO Jest to najważniejsza postać postępowania. Przedmiotem postępowania jest ustalenie praw względnie obowiązków owej strony. Definicję strony zawiera art. 28 k.p.a.: „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda cz...

Stwierdzenie nieważności decyzji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 658

STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI Jest to instytucja dotycząca usuwania z obrotu prawnego decyzji dotkniętych najcięższymi wadami materialno- prawnymi. Ciężar gatunkowy tych wad jest taki ,że nie wystarczy uchylenie decyzji dotkniętej tymi wadami lecz trzeba stwierdzić ,że decyzja ex tunc od chwili ...

Terminy - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 518

Terminy Kodeks używa pojęcia termin w dwóch znaczeniach: 1 jako przedział czasu przeznaczony na dokonanie określonej czynności np.: termin wniesienia odwołania 2 jako data i godzina dokonania określonej czynności np.: termin rozprawy. Podział ze względu na sposób ustalania terminu: 1 terminy ust...

Ugoda administracyjna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1729

UGODA ADMINISTRACYJNA Jest to alternatywna w stosunku do decyzji forma zakończenia postępowania administracyjnego. Ugodą określamy porozumienie stron zawarte przed organem administracji publicznej w spornych kwestiach dotyczących rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej.(Jest to porozumienie stron a ...

Umorzenie postępowania i akty kończące postępowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1134

UMORZENIE POSTĘPOWANIA Instytucja polegająca na przerwaniu postępowania z powodu trwałych przeszkód związanych z jego prowadzeniem i jednocześnie na orzeczeniu o dalszym nie prowadzeniu tego postępowania . Podobnie jak zawieszenie post...

Wznowienie postępowania administracyjnego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 742

Wznowienie postępowania administracyjnego Jest to instytucja umożliwiająca ponowne rozpatrzenie sprawy i ponowne wydanie decyzji w sprawie w której wcześniej była już wydana ostateczna decyzja administracyjna. Wyczerpujący, enumeratywny katalog przesłanek wznowienia postępowania zawarty jest w Art....