Prof. dr hab. Sławomir Rybicki

note /search

Przykładowe pytania na egzamin - Równania ró»niczkowe zwyczajne

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Równania różniczkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1197

Test egzaminacyjny - 2006 Równania ró»niczkowe zwyczajne Wydziaª Matematyki i Informatyki, UMK w Toruniu, dn. 20.06.2006 r. Na ka»de z ni»ej wymienionych pyta« testowych wymagane s¡ cztery odpowiedzi T-tak lub N-nie do ka»dego z podpunktów. Za ka»d¡ odpowied¹ poprawn¡ przy- znaje si¦ 1 punkt, za br...