Prof. dr hab. Mirosława Capiga

note /search

Adekwatność kapitałowa ryzyko-kapitał -wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1631

Temat: Adekwatność kapitałowa ryzyko-kapitał. Kapitał - funkcje : Finansowa Gwarancyjna Baza podziału zysku Właścicielska Absorbowania strat Limitowania Założycielska Zarządzanie kapitałem : Inwestowanie Alokacja Inwestowanie kapitału : Proces, w którym gotówka zgromadzona w wyniku emisj...

Audyt wewnętrzny -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1386

Audyt wewnętrzny Audyt wewnętrzny - niezależna działalność kontrolna i konsultacyjna, której celem jest: Zwiększanie poziomu i jakości działania, Wspieranie instytucji w realizacji jej celów Poprzez: Wprowadzenie systematycznego, zdys...

Audyt, rodzaje audytu -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1057

Audyt, rodzaje audytu Audyt - systematyczna i niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Przedmiot audytu jest badany na zgodność z określonym punktem odniesienia - listą kontrolną, przepisami prawa, norma...

Efektywność -opracowanie - Wymiary efektywności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

Efektywność Wymiary efektywności produkty klienci jednostki organizacyjne kanały dystrybucji linie biznesowe segmenty operacyjne Metody oceny efektywności metody wskaźnikowe metody pomiaru efektywności operacji mające wpływ na bilans (metoda odsetek rynkowych. Metoda wyceny transferu, RORAC) ...

Instytucja kredytowa -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 77
Wyświetleń: 777

Instytucja kredytowa Instytucja kredytowa: Podmiot mający swoją siedzibę za granicą RP na terytorium jednego z państw członkowskich UE Prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek Na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych Działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub inny...

Marża -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1078

Marża : (punktem wyjścia do jej obliczenia jest cena produktu) Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych operacji bankowych : Będące różnicą między ceną sprzedaży a ceną zakupu środków pieniężnych Umożliwiające sfinansowanie kosztów działania banku i osiągnięcie minimalnej stopy rentowności. Marża = doc...

Nadzór/kontrola -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

Nadzór/ kontrola Model systemu kontroli: System kontroli na poziomie ponadnarodowym: Komitet bazylejski Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych Komisja Europejska Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości System kontroli na poziomie krajowym :

Nowa umowa kapitałowa -NUK -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1694

Nowa umowa kapitałowa, - NUK : Filar I : Pomiar adekwatności kapitałowej w zakresie ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego Filar II : Proces analizy nadzorczej, czyli zindywidualizowana ocena adekwatności kapitałowej Filar III : Dyscyplina rynkowa Filar I: Zasady pomiaru ryzyka : Kredytowe...

Sektor bankowy -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1456

Sektor bankowy Sektor bankowy (w skład systemu bankowego wchodzi sektor bankowy, system bankowy to pojęcie szersze): Banki komercyjne (46) Banki spółdzielcze (641) Oddziały ...

Zarządzanie instytucjami kredytowymi -sprawy organizacyjne egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2499

Sprawy organizacyjne : Egzamin : Test wielokrotnego wyboru z pomocami z materiału przedstawionego na wykładzie Program : Instytucje kredytowe - interpretacja prawna, ujęcie podmiotowe, poziomy zarządzania, przedmiot zarządzania Zarządzanie finansami Zarządzanie ryzykiem bankowym Zarządzanie ka...