Prof. dr hab. Marek Smolak

note /search

Prawoznawstwo - komplet wykładów

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 2674
Wyświetleń: 8526

in. zagadnienia takie jak: publikacja aktów normatywnych, wykładnia prawa, reguły kolizyjne, dyrektywy wykładni systemowej, wypowiedzi i ich rodzaje, funkcje wypowiedzi, rodzaje norm postępowania, obowiązywanie normy postępowania, rodzaje faktów prawotwórczych i wytwory tych faktów, sankcje i ich ro...

Prawo, a moralność

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1638

PRAWO A MORALNOŚĆ Moralność - ogół norm, ocen i wzorów postępowania odnoszących się do pojęć dobra, słuszności i sprawiedliwości. Relacje treściowe prawa z moralnością to związek merytoryczny między normami prawnymi - adresat: osoba fizyczna i prawna a m oralnymi - adresat osoba fizyczna. 1. Przek...

System prawa - Konstytucja.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1400

SYSTEM PRAWA. KONSTYTUCJA. System prawa to struktura norm prawnych logicznie uporządkowana w gałęzie prawa, regulujące poszczególne grupy stosunków społecznych. Struktura pozioma - gałęzie prawa Ulpian Prawo publiczne Prawo prywatne Regulują stosunki państwo-obywatel oraz Normuje stosunki obywatel...

Źródła prawa w Polsce

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2254

Źródłami prawa w znaczeniu materialnym są wszelkiego rodzaju stosunki międzyludzkie. W znaczeniu formalnym źródłem prawa jest forma jego występowania i pochodzenia. Rodzaje źródeł prawa: a) zwyczaje (prawo zwyczajowe, niepisane) - są wytworem historycznego procesu kształtowania się stosunków s...

Akty prawodawcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2072

WPROWADZENIE Akt prawodawczy - teksty organów władzy publicznej, lub przyjęte w drodze umów prawodawczych z określonym podmiotem Akt normatywny - każdy tekst zawierający jakiekolwiek normy postępowania (statut uniwerku, partii politycznej) Organ władzy publicznej - osoba lub grupa osób, która na ...

Podmiot i przedmiot stosunku prawnego - Zdolność prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

Podmiot i przedmiot stosunku prawnego Stosunek prawny to rodzaj stosunku społecznego, którego powstanie, rodzaj, zmiana i ustanie określone jest przez obowiązujące przepisy prawa. Wyróżniamy stosunki: 1. Administracyjnoprawny. Typ podległość kompetencyjna między organem administracji państwowej a ...

Wykładnia przepisów prawnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1225

1. INFORMACJA ABSTRAKCYJNA BEZPOŚREDNIA UDOSTĘPNIANA TRADYCYJNIE Wejście w życie aktu - od dnia, w którym to się stało wszyscy mają obowiązek przestrzegania danego aktu prawnego, warunkiem wejścia powszechnie obowiązującego aktu w życie jest jego publikacja w odpowiednim dzienniku (wg Konstytucji) ...

Język prawny i prawniczy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2023

Prawo jako zjawisko językowe - zespół wypowiedzi wyznaczających powinne zachowania, ujętych w formę pisemną 1) Wypowiedzi opisowe - stwierdzają pewne fakty, dają pewien obraz rzeczywistości, 2) Wypowiedzi ocenne - pełnią funkcję ekspresyjną, aprobatę lub dezaprobatę pewnego stanu rzeczywistego Oc...

Najem i dzierżawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1652

Umowa najmu - umowa, w której jedna strona (wynajmujący) zobowiązuje się oddać drugiej stronie (najemcy) określoną rzecz do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz; przedmiotem umowy najmu mogą być tylko rzeczy (ruceconom lub n...

Norma prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2359

Norma prawna - powszechnie obowiązująca reguła postępowania, ustanowiona lub uznana przez państwo i zagwarantowana przymusem państwowym; jest regułą generalną, powszechnie obowiązującą i sformułowaną abstrakcyjnie. Ze względu na sposób powstawania normy prawne dzielimy na: a) ustanowione przez...