Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

note /search

Bankowość - wykład 2

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

Zestawienie aktualnych i potencjalnych źródeł finansowania - możliwości: a) pozyskania środków w przypadku niedoboru płynności b) lokowania środków w przypadku ich nadwyżki Brak płynności bank może rekompensować • środkami zgromadzonymi jako rezerwy obowiązkowe na rachunku bieżącym w banku central...

Bankowość - wykład 4

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

Ustawodawca definiuje zdolność kredytową następująco: „ Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.” (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe, Dz.U. Nr 140, poz. 939, art. 70 ust.1.) Zdolność kredytowa ...

Bankowość - wykład 5

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Bankowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1876

Bankowość 121030-0195 - Ćwiczenia: Temat 4 Ocena kondycji finansowej banku Opracowanie: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, mgr Katarzyna Waksmundzka Warszawa 2012 1 Cel ćwiczeń: Student poznaje podstawowe metody oceny kondycji banku na podstawie sprawozdań finansowych. Po zakończeniu zajęć Stude...

Bankowość - wykład 1

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Bankowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1526

Bankowość 121030-0195 - Ćwiczenia: Temat 6 - Ryzyko płynności i ryzyko stopy procentowej Opracowanie: prof. M. Iwanicz-Drozdowska, mgr R. Kitala, mgr K. Waksmundzka Warszawa 2012 1 Cel ćwiczeń: Student poznaje pomiaru specyfikę i metody pomiaru ryzyka płynności i stopy procentowej. Po zakończeniu ...

Bankowość - wykład 3

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1708

Podane terminy mówią o okresie, w którym oprocentowanie będzie stałe. Proszę wyznaczyć lukę, a także oszacować konsekwencje zmiany oprocentowania na rynku o 0,5 pp (50 pb). Proszę obliczyć średnią ważoną stopę procentową dla aktywów i pasyw...