Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha - strona 2

Formułowanie hipotez i pytań badawczych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2583

FORMUŁOWANIE HIPOTEZ I PYTAŃ BADAWCZYCH - cd: -głównie chodzi o operacjonalizację, czyli przejście od języka teorii (zmienne nieobserwowalne) do języka empirii (zmienne obserwowalne) wskaźniki, np. zmienne nieobserwowalne -poziom aspiracji życiowych; zmienne obserwowalne -wyniki testu -Hipoteza-...

Interpretajca wyników badań

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1631

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ Przez interpretację będziemy rozumieć nadawanie teoretycznego znaczenia wyjaśnieniom wyprowadzonym z analizy danych. Wyjaśnić to znaczy ustalić związki między badanymi zjawiskami (zmiennymi). Mamy dwa rodzaje wyjaśnień: nomotetyczne i idiograficzne. Wyjaśnienie to pojęc...

Konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 8330

Konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych Konceptualizacja to wybór definicji teoretycznej zmiennej. Badacz porusza się w 2 światach: w świecie teorii i świecie empirii. Świat teorii to teksty naukowe, w których centralną pozycję zajmują pojęcia. Pojęcia te mają definicje, które przypisują im ...

Metody analizy danych ilościowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2541

METODY ANALIZY DANYCH ILOŚCIOWYCH Metody opisu statystycznego Statystyka opisowa to zbiór metod analizy danych w obrębie badanej próbki losowej, służącej do szacowania jej estymatorów (właściwości) Statystyka indukcyjna jest zbiorem metod służących o szacowania właściwości populacji (parametrów) na...

Metody doboru próbki badawczej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2142

METODY DOBORU PRÓBKI BADAWCZEJ -Próbka badawcza- pobrany z populacji zbiór obiekt objętych badaniem -Losowanie- metoda doboru badanych z populacji zapewniająca wszystkim elementom populacji jednakową szansę dostania się do próbki - Metody doboru próbki: 1.

Metody zbierania danych 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2128

„ METODY ZBIERANIA DANYCH” Metody zbierania danych: Wywiad Przeszukiwanie źródeł wtórnych Jakościowe Obserwacja etnograficzna Obserwacja ilościowa Ankieta Ilościowe Metody testowania (testy) Badacze we wszystkich tych metodach: Co ich łączy: Bezpośredni kontakt z praktyką edukacji Działają w...

Metody zbierania danych- ankieta i testy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 805
Wyświetleń: 4221

Ankieta metoda zbierania danych ilościowychAnkieta jest metodą zbierania danych ilościowych polegającą na zorganizowanym zadawaniu pytań osobom badanym, zamieszczonych w kwestionariuszu. Pytania i odpowiedzi to pozycja kwestionariusza - etapy przeprowadzania ankiety to: przygotowanie kwe...

Metody zbierania danych- obserwacja etnograficzna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 840
Wyświetleń: 3339

Obserwacja etnograficzna Obserwacja etnograficzna - (uczestnicząca) jest metodą zbierania danych poprzez bezpośredni udział badacza w naturalnym środowisku społecznym. Badacz uczestniczy w codziennych, naturalnych rytuałach społeczności, która wytworzyła własną kulturę. Codzienność umożliwia mu poz...

Metody zbierania danych- obserwacja ilościowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3885

OBSERWACJA ILOŚCIOWA - o.i. polega na rejestrowaniu przez badacza spostrzeżeń i zamienianiu ich an liczby . badacz przystępuje do obserwacji aktów zachowania badanych zaopatrzony przez uprzednio przygotowany arkusz obserwacji na którym nanosi dane obrazujące częstotliwość lub natężenie obserwowalny...

Metody zbierania danych- przeszukiwanie źródeł

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 791
Wyświetleń: 3437

Żródła wtórne to zastane przez badacza zbiory danych będące materialnymi śladami ludzkiej działalności, można je poszukiwać ale też analizować ich zawartośćzbiera...