Prof. dr hab. Józef Olejniczak - strona 2

Odpowiedzialność odszkodowawcza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA Odpowiedzialność odszkodowawcza - polega na tym, że jeżeli uszczerbek powstał w zawiązku z faktami wskazanymi w systemie prawnym, to norma prawna przerzuca obowiązek naprawienia szkody innemu podmiotowi niż poszkodowany. W ...

Odpowiedzialnośc władzy publicznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 560

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ SP odpowiada, jeżeli szkodę wyrządził funkcjonariusz państwowy. Pojęcie to obejmuje : pracowników organów władzy państwowej, sędziów, prokuratorów i żołnierzy sił zbrojnych osoby powołane w drodze wyboru do org...

Odpowiedzialność za czyny cudze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY CUDZE 1) Odpowiedzialność osób zobowiązanych do nadzoru Zawiniony czyn człowieka może także polegać na tym, że nie dopełnił on ciążącego na nim obowiązku nadzoru nad inną osoba, która w następstwie wyrządziła komuś krzywdę. W prz...

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY - art. 449 1 - 449 11 produkt - rzecz ruchoma, nawet połączona z inną rzeczą stając się częścią składową, a także zwierzęta i energia elektryczna - art. 449 1 § 2 produkt niebezpieczny - pr...

Odpowiedzialność za zwierzęta i rzeczy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZWIERZĘTA I RZECZY 1) Odpowiedzialność za zwierzęta - art. 431 Odpowiedzialność ponosi t en, kto je chowa lub się nimi posługuje ; zwierzę chowa ten , kto przez dłuższy czas sprawuje nad nim piecze dla własnych celów, dostrzegając mu s...

Szkoda na osobie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. SZKODA NA OSOBIE Szkoda na osobie - obejmuje uszczerbki w ej jak i niemajątkowej = krzywda ; są one w szczególny sposób związane z człowiekiem także nienarodzonym; roszczenia powstałe z tych szkód są niezbywalne - art. 449; ynikające z uszkodzenia ciała, ...

Umowa przedwstępna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. UMOWA PRZEDWSTĘPNA Umowa przedwstępna ( pactum de contraheno ) - jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy, którą ustawa określa się mianem umowy przyrzeczonej - art. 389 ; umowa ta jest świadczeniem ( art. 353 ) i z...

Wykonanie i niewykonanie zobowiązań

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 539

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ I SKUTKI ICH NIEWYKONANIA - art. 471 - 497 Wykonanie zobowiązania następuje przez spełnienie świadczenia, tzn. przez pełne zaspokojenie interesu wierzyciela określonego w treści stosunku zobowiązaniowego; zobowiązania powinny być wyko...

Wzorce umów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. WZORCE UMÓW - art. 384 - 385 4 wzorzec umowy - wszelkie jednostronne przygotowane z góry przed zwarcie umowy, gotowe klauzule umowne; jest on przeznaczony do wielokrotnego stosowania przez stronę, która go „ustaliła”; mogą zwierać tylko tego rodzaju posta...

Zobowiązania z umów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. ZOBOWIĄZANIA Z UMÓW, KONTRAKTY JEDNO- I DWUSTRONNE, UMOWY WZAJEMNE, ITP. Umowa zobowiązaniowa - jak każda umowa - jest zawsze zgodnym oświadczeniem woli co najmniej dwóch stron. W związku z czym, z samej definicji należy ona do klasy czynności prawnych dw...