Prof. dr hab. Józef Olejniczak

note /search

Pojęcie zobowiązania i jego źródła

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1323

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. POJĘCIE ZOBOWIĄZANIA Zobowiązanie - jest rodzajem stosunku cywilnoprawnego i oznacza stosunek obligacyjny (zobowiązaniowy). To sytuacja, gdzie uprawniony - wierzyciel może żądać od dłużnika -zobowiązanego, pewnego świadczenia, które to dłużnik jest zobowi...

Rodzaje zobowiązań, Zobowiązania pieniężne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1722

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. RODZAJE ZOBOWIĄZAŃ 1) ze względu na zakres odpowiedzialności: zupełne niezupełne (naturalne) (patrz wyżej) 2) ze względu na przedmiot świadczenia: jednorazowe - jest to zachowanie się dłużnika jeden jedyny raz np. wykonanie oznaczonego dzieła okresowe - d...

Bezpodstawne wzbogacenie - Nienależne świadczenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1519

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE Bezpodstawne wzbogacenie - jest to przesunięcie majątkowe, które nastąpiło bez uzasadnionej w świetle obowiązującego systemu prawnego podstawy, wówczas ten kto wartość jakąś utracił może żądać jej zwrotu od tego, na kogo ona bezpo...

Dłużnicy i wierzyciele

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 917

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. WIELOŚĆ DŁUŻNIKÓW ALBO WIERZYCIELI art. 366 - 383 1) Solidarność dłużników (bierna) wzmacnia pozycję wierzyciela, ułatwia mu realizację jego wierzytelności i stwarza silne zabezpieczenie w postaci odpowiedzialności majątkowej ponoszonej przez kilku dłużni...

Dodatkowe zastrzeżenia umowne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1372

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. DODATKOWE ZASTRZEŻENIA UMOWNE 1) Zadatek - p ewna suma pieniężna lub rzecz dana przy zawarciu umowy - art. 394 § 1 KC ; jest to element czynności prawnej - zastrzeżenie, o charakterze realnym; wysokość zadatku nie jest uregulowana, nie może on przekraczać...

Naprawienie szkód

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 945

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. ŚWIADZCZENIE ZMIERZAJĄCE DO NAPRAWIENIA SZKODY Jeżeli spełnia się przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej osoba odpowiedzialna zobowiązana jest naprawić poszkodowanemu szkodę. Świadczenie to może pełnić różne funkcje społeczne: funkcja kompensacyjna ...

Niedozwolone postanowienia umowne, umowy a trzecie osoby

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UMOWNE - art. 385 1 - 385 3 Są to klauzule, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy - art. 385 1 § 1 Znajdują zastosowanie przy umowach konsumenckich...

Niemożliwość świadczenia, zwłoka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1393

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. NIEMOŻLIWOŚĆ ŚWIADCZENIA niemożliwość świadczenia - wg koncepcji obiektywnej, kładzie nacisk na okoliczności uniemożliwiające każdemu wykonanie świadczenia, uwaga koncentruje się na samym świadczeniu, jakie ma być spełnione; 1) za niemożliwe należy uznać...

Odpowiedzialność deliktowa i za czyny własne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1421

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH (O. DELIKTOWA) - art. 415 - 449 Odpowiedzialność deliktowa ( ex delicto ) - jest to czyn niedozwolony, który znamionuje zachowanie się podmiotu prawa cywilnego sprzeczne z zasadami porządku prawnego; Bezpra...

Odpowiedzialność kontraktowa i ochrona wierzyciela

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1393

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA I JEJ PRZESŁANKI Odpowiedzialność kontraktowa ( ex contracto ) - jest to odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie zobowiązania przez dłużnika - art....