Prof. dr hab. Jerzy Gwizdała

note /search

Cechy w zakresie organizacji systemu

 • Uniwersytet Gdański
 • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1351

Gwizda_a. Notatka składa się z 1 strony. Do 1989 roku Po 1989 roku Cechy w zakresie organizacji systemu: Cały system bankowy podporządkowany był głównie realizacji zadań bankowych. Organizacja banków opierała się na układzie bankowym Klient przypisany był do określonego banku nie tylko w układzie ...

Zadnia z egzaminu zerówkowego z bankowości

 • Uniwersytet Gdański
 • Bankowość
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2772

Gwizda_a. Notatka składa się z 4 stron. Ryzyko bankowe: Kredytowe - poniesienia straty w wyniku nie wywiązania się dłużnika z umowy kredytowej zawartej w banku. Stopy procentowej - straty z tytułu zmian wartości instrumentów dłużnych, kurs...

Dwustopniowy system bankowy w Polsce

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3465

Dwustopniowy system bankowy w Polsce Organy NBP: - RPP - Zarząd - Prezes KIR- spółka prawa handlowego; rozliczenia międzybankowe ZBP- wspiera działanie banków komercyjnych W Polsce działają około 53 banki uniwersalne, 579 spółdzielcze,...

Interdyscyplinarne zarządzanie ryzykiem bankowym

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1162

Interdyscyplinarne zarządzanie ryzykiem bankowym EGZAMIN Etapy interdyscyplinarnego zarządzania ryzkiem Komitet bankowy - organ instytucji kredytowych, wspierający osoby zarządzające: komitet zarządzania aktywami i pasywami ALCO komit...

Klasyfikacja analiz ryzyka kredytowego w bankach

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1806

Klasyfikacja analiz ryzyka kredytowego w bankach KRYTERIA RODZAJE ANALIZ Przeznaczenie analizy - analiza wewnętrzna - analiza zewnętrzna Przedmiot analizy - analiza formalno-prawna - analiza ekonomiczno-finansowa - analiza techniczno-te...

Klasyfikacja kredytów według ryzyka

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1043

Klasyfikacja kredytów wg ryzyka Podział kredytów ze względu na: - terminowość spłaty kapitału i odsetek - sytuację ekonomiczno- finansową Mechanizm kredytu preferencyjnego Najważniejsze typy kredytów: kredyty gospodarcze (dla przedsiębiorców) - w rachunku bieżącym - obrotowe - inwestycyjne kred...

Operacje bankowe - bierne

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3017

OPERACJE BANKOWE bierne (pasywne, depozytowe) czynności kosztowe - lokaty innego banku w naszym banku - depozyty i lokaty instytucji finansowych - depozyty i lokaty instytucji niefinansowych - depozyty i lokaty osób fizycznych czynne (aktywne, kredytowe) czynności dochodowe - gwarancje, poręc...

Polityka kredytowa

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 119
Wyświetleń: 966

Polityka kredytowa: Dynamika działalności kredytowej czynniki zewnętrzne - struktura systemu finansowego - podział PKB - struktura aktywności gospodarczej b) czynniki wewnętrzne - cele strategiczne banku - Zysk - struktura zasobów (aktywów i pasywów) - struktura i organizacja banków Struktu...

Porządek prawny

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1155

Porządek prawny 3 grupy prawa dotyczące funkcjonowania banków - przepisy ogólne prawa - bankowy porządek prawny - przepisy utworzone dla zapewnienia porządku Porządek prawny od 01.01.1098r.: znowelizowana ustawa prawo bankowe 29.08.1997r. (nadzór, RPP) znowelizowana ustawa o NBP 29.08.1997r. ...

Rada polityki pieniężnej

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1554

RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ: Ma wpływ na cenę pieniądz kredytowego i depozytowego, poprzez określanie wysokości stóp procentowych. !!! Zadania RPP: ustala wysokość stóp procentowych NBP - stopa referencyjna (3,50) - stopa depozytowa (2,00...