Prof. dr hab. inż. Wiesław Apostoluk

note /search

Chemia nieorganiczna - komplet materiałów

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 3738
Wyświetleń: 10423

...Słabe elektrolity często występują w roztworach zawierających elektrolity mocne dysponujące identycznym (wspólnym) jonem: słaby kwas HA z mocnym kwasem, np. HCl, lub z własną solą, np. NaA; słaba zasada BOH z mocną zasadą, np. KOH, lub z własną sólą, np. BCl. Obecność elektrolitu mocnego ...

Podstawy chemii nieorganicznej - egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 1729
Wyświetleń: 7294

...3.Jaka masa srebra wydzieli się na katodzie podczas elektrolizy roztworu AgNO3 w czasie 3 min. przy natężeniu prądu 1,5 A ? a)0,3b)0,15c) 0,0028d)0,0050g 4.Cząteczka BF3 jest cząsteczką o budowie płaskiej w której atomy fluoru znajdują się w narożach trójkąta równobocznego . Wszystkie eleme...

Problemy obliczeniowe i zadania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2163

PROBLEMY OBLICZENIOWE i ZADANIA Obliczyć stężenie jonów wodorowych i pcH w 0,25 M roztworze H 2 SO 4 . pK a2 = 1,1 2 Kwas siarkowy(VI) - H 2 SO 4 , mocny kwas dwuzasadowy H 2 SO 4 → H + + HSO 4 - , pierwszy etap HSO 4 - ↔ H + + SO 4 2- , drugi etap, K a2 = 10 -1,12 = 0,0759 An ion HSO 4 - jest kw...

Równowagi w roztworach elektrolitów - Rozpuszczalniki polarne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1673

I. RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW . KWASY I ZASADY Pojęcia podstawowe i definicje ELEKTROLITEM jest ka żda substancja , która rozpuszczając się w wodzie lub innym rozpuszczalniku polarnym ulega dysocjacji elektrolitycznej na jony: dodatnie - kationy i ujemne - aniony. ● Elektrolitami są kwasy,...

Związki kompleksowe/koordynacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1806

ZWIĄZKI KOORDYNACYJNE (KOMPLEKSOWE ) Pojęcia podstawowe i definicje Wiązanie koordynacyjne jest szczególnym przypadkiem wiązania atomowego (kowalencyjnego) . Pojedyncze wiązanie koordynacyjne jest wiązaniem σ , ale mechanizm jego powstawania między atomami A i B w cząsteczce lub jonie jest nieco...

Elementy symetrii w chemii - Prostopadłość - płaszczyzna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1939

III. ELEMENTY SYMETRII W CHEMII. SYMETRIA WYBRANYCH CZĄSTECZEK Symetrycznym nazywamy każdy obiekt , którego nie można odróżnić od jego odwzorowania na płaszczyźnie lub w przestrzeni w wyniku operacji symetrii . Innymi słowy , obiekt symetryczny i jego o dwzorowanie dokładnie pokrywają się, czyli są...

Teoria pasmowa ciała stałego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2604

METALE i PÓŁPRZEWODNIKI O właściwościach elektrycznych metali decydują zdelokalizowane elektrony walencyjne s i p , a w przypadku metali przejściowych (tj. pierwiastków rodzin bloku d ) również elektrony d . W bardzo niskich temperaturach, zwykle rzędu kilku K, niektóre metale osiągają stan nadpr...

Elektrochemia - Wiesław Apostoluk

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1645

II. ELEKTROCHEMIA Podejmując próbę klasyfikacji różnych reakcji chemicznych często stwierdzamy fakt, że niektóre z nich są reakcjami elektrochemicznymi, ponieważ zachodzą z wymianą elektronów m iędzy reagentami. Elektrochemia jest dziedziną nauki i techniki, która między innymi zajmuje się właści...

Metale - Wiesław Apostoluk

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1281

METALE W Układzie Okresowym należy wyróżnić pierwiastki występujące w przyrodzie w sposó b naturalny oraz pierwiastki, które otrzymano na drodze przemian jądrowych. W przyrodzie występuje tylko 89 naturalnych pierwiastków, a o statnim z nich jest uran o liczbie atomowej Z = 92. Trzy pierwiastki o...

Przegląd podstawowych klas związków pierwiastków

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1155

PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH KLAS ZWIĄZKÓW PIERWIASTKÓW BLOKÓW d i f Wszystkie pierwiastki rodzin bloku d i f są metalami. Pierwiastki bloku d , rodziny od 3 do 12, występujące w czwartym, piątym, szóstym i siódmym okresie UO , noszą miano pierwiastków przejśc iowych. P ierwiastki rodzin bloku f , położ...