Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński

note /search

Ład przestrzenny- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2331

Ład przestrzenny – jest to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania takiej jak: funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, ku...

Analiza powiązań między zjawiskami społeczno – gospodarczymi- sprawozd...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1092

zestaw 5/5 Ćwiczenie 1 Temat: Analiza powiązań między zjawiskami społeczno – gospodarczymi jako metoda prognozowania w planowaniu przestrzennym Dane: zmienna X → X2 → Średnia wielkość gospodarstwa / ha UR / zmienna Y → X3 → Wartość maszyn rolniczych w tys.zł/ 1ha. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 ...

Dobór cech diagnostycznych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2793

Dobór cech diagnostycznych Etapy procedury typologicznej: 1.) dobór cech diagnostycznych 2.)redukcja przestrzeni wielocechowej 3.)grupowanie jednostek terytorialnych (przestrzennych) 4.)weryfikacja podziałów przestrzennych Dobór cech diagnostycznych może być przeprowadzone różnymi metodami: ...

Urbanistyka i planowanie przestrzenne- materiały na 1 kolokwium

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2149

DELIMITACJA OBSZARÓW- jest to metoda podziału jakiegoś obszaru, dzielimy ze względu na różne cele realizacji zadań inwestycyjnych i społecznych Podział przestrzeni w planowaniu przestrzennym: a) podział na mniejsze, jednorodne (...

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1008

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tekst i rysunek planu. Rysunek planu – załącznik do Uchwały Rady Gminy (Miasta) w skali 1:1000 (lub 1:2000). Na rysunku planu przedstawione są liniami rozgran...

Obszary problemowe- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1414

Delimitacji (podziału) obszarów można dokonać z punktu widzenia różnych celów poznawczych i praktycznych, a także przy zastosowaniu różnych procedur i metod. Wynikiem takich podziałów mogą być obszary homogeniczne (jednorodne), obszary funkcjonalne. Obszar problemowy (wg ustawy) – obszar szczeg...

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 539

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000. Dwa rodzaje instrumentów ochrony środowiska wprowadzono po 1989r. 1. Prognoza skutków wpływu na środowisko przyrodnicze planów zagospodarowania przestrzennego. 2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji pr...

Planowanie przestrzenne- opracowanie - Zrównoważony rozwój

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1372

Planowanie przestrzenne. Podstawy prawne: 1. Ustawa z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U.nr80, poz. 717 z 2003r.z późniejszymi zmianami. 2. Ustawa z 17.05.1989r. Prawo GiK. 3. Ustawa z 27.04.2001r...

Polityka przestrzenna- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1001

Polityka przestrzenna – określa ją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (ustawa z dn. 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) Przez politykę przestrzenną rozumie się skoordynowane działania osób lub instytucji posiadających stosunek władczy wobec przedmiotu do któ...

Poziom rozwoju społeczno gospodarczego gmin- sprawozdanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 525

% UR w powierzchni ogólnej Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa /pkt/ max min śr. arytmetyczna (Ẋ) odch. Standardowe (ϭ) wsp. zmienności (v) Średnia wielkość gospodarstwa /ha UR/ Alweria Biskupice Czernichów Dobczyce Drwinia Gdów Gołcza Igołomnia-Waw. Iwanowice Jerzmanowice...