Prof. dr hab. Beata Maria Tobiasz-Adamczyk

note /search

Jakość życia osób przewlekle chorych - prezentacja studenta

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia medycyny
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3353

Definicja wg. WHO Percepcja przez jednostkę jej pozycji w życiu, w kontekście kultury i systemu wartości, w którym żyje i w relacji do zadań, oczekiwań, standardów, zainteresowań. Jest to szeroka koncepcja oceniająca w sposób kompleksowy przez jednostkę jej zdrowia fizycznego, psychicznego, p...

Kulturowa perspektywa postrzegania zdrowia i choroby

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia medycyny
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2240

Kulturowa perspektywa postrzegania zdrowia i choroby Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu WHO Choroba Choroba to przeciwieństwo zdrowia. Jednak współcześnie jej brak nie jest równoznaczny ze zdro...

Kulturowe ideały piękna a zaburzenia odżywiania - prezentacja studenta...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia medycyny
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2044

Kulturowe ideały piękna a zaburzenia odżywiania Istnieje wiele definicji piękna ale żadna z nich nie przedstawia czym jest piękno.  Definicja Arystotelesa piękna brzmi: "to, co będąc dobrem jest przyjemne„  Definicja Tomasza z Akwinu brzmi następująco: "to, co podoba się, gdy je...

Nierówności i zróżnicowania społeczne a sposób odżywiania się - prezen...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia medycyny
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1554

Socjologia żywienia Nierówności i zróżnicowania społeczne, a sposób odżywiania się i stan zdrowia Definicja zdrowia Wg WHO: ● Stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego ● a nie tylko brak choroby i kalectwa. ● Koncepcja pól zdrowia Lalonda ● ● Nierówność społeczna, ...

Socjalizacja i styl życia a zachowania w zdrowiu i chorobie - prezenta...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia medycyny
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2884

Socjalizacja i styl życia a zachowania w zdrowiu i chorobie Socjalizacja jest to proces nabywania przez jednostkę systemu wartości, norm oraz wzorów zachowań, które obowiązują w danej zbiorowości. Jest to proces uspołeczniania. SOCJALIZACJA PIERWOTNA WTÓRNA Od wielu stuleci uczeni próbują...

WIĘZI SPOŁECZNE, WSPARCIE, SIECI RELACJI SPOŁECZNYCH - prezentacja st...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Socjologia medycyny
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2975

WIĘZI SPOŁECZNE, WSPARCIE, SIECI RELACJI SPOŁECZNYCH A STAN ZDROWIA 1 Pojęcie ‘wsparcia społecznego’ jest wieloznaczne i nie posiada jednej definicji. Zgodnie z nurtem psychologii społecznej, wsparcie społeczne, to cechy jakościowe związków interpersonalnych, np.