Prof. dr hab. Antoni Szczurek - strona 5

Postępowanie rozpoznawcze - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Postępowanie rozpoznawcze Postępowanie rozpoznawcze służy rozpoznawaniu i rozstrzygnięciu sprawy cywilnej. Toczy się ono w trybie procesu cywilnego i postępowania nieprocesowego. Z jednego stosunku prawnego mogą wynikać sprawy, które będą rozpoznawane w dwóch trybach : część w procesowym, a część ...

Rodzaje postępowania cywilnego - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

Postępowanie cywilne - przez postępowanie cywilne rozumie się prowadzoną w określonych prawem formach działalność organów państwowych lub społecznych oraz występujących przed tymi organami zainteresowanych osób zmierzających do realizacji określonych przez prawo celów. Na pojecie postępowania cywil...

Rodzaje powództwa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2002

POJĘCIE I RODZAJE POWÓDZTWA Powództwo - wniosek o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy realizowany za pośrednictwem pozwu. Pozew - pismo procesowe, jego istota sprowadza się do tego, że wnoszę pozew, aby sąd rozpoznał sprawę czyli rozstrz...

Tryb postępowania - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Właściwy tryb postępowania: Sprawa należąca do drogi sądowej cywilnej powinna być rozpoznana przez sąd powszechny we właściwym trybie postępowania rozpoznawczego (tj. podstawowa zasada) - albo w trybie procesu cywilnego, albo w trybie

Właściwość miejscowa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

W postępowaniu nieprocesowym właściwość delegacyjna musi być uzasadniona zarówno koniecznością, jak i celowością (art. 508 §2 kpc - w wypadku gdy sąd właściwy nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynnośc...

Wpływ wyroku karnego na cywilne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 896

Wpływ wyroku i procesu karnego na postępowanie cywilne oraz wyroku i postępowania cywilnego na proces karny. Mianowicie, zagadnienie to wynika z podstawowej zasady z zasady respektowania w prawie polskim postępowania sądowego. Szczególne, zatem znaczenie ma związanie sądu w sprawie cywilnej wyroki...

Współuczestnictwo - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1036

Współuczestnictwo zachodzi wówczas, gdy stroną procesową nie jest jedna osoba (fizyczna, prawna lub inny podmiot prawny mający zdolność sądową), ale większa ilość osób. Większa ilość osób może występować zarówno po stronie powodowej, jak i ...

Zasada inkwizycyjności - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 854

Zasada inkwizycyjności (art. 187 § 1 pkt 2, 210, 217 ,232, 344 § 2, 493. Art. 187 § 1 pkt. 1 “Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zwierać: 2. przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w ...

Zasada jawności - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

Zasada jawności - też zaliczana do naczelnych zasad można powiedzieć, że wynika też wprost z art. 9 k.p.c., zgodnie z którym “Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy lub...

Zasada kontradyktoryjności - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Zasada kontradyktoryjności (sporności). Ze względu na to, że charakter procesu cywilnego określa się jako spór o prawo może w nim występować przeciwstawność i ścieranie się stanowisk stron. Oczywiście w procesie mamy powoda i pozwanego....