Prof. dr hab. Antoni Szczurek - strona 3

Sprzeciw od wyroku zaocznego - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO. (Wyroki zaoczne art. od 339 do 349) art. 344 - pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku. § 2 - w piśmie zawierającym sprzeciw, pozwany powi...

Strony postępowania - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

STRONY - ZDOLNOŚĆ SĄDOWA I PROCESOWA (ZDOLNOŚĆ POSTULACYJNA, LEGITYMACJA FORMALNA I MATERIALNA. Proces cywilny charakteryzuje się dwustronnością. Polega ona na tym, że toczy się on między dwiema stronami; czynnej - powodem i biernej - pozw...

Uzasadnienie orzeczeń sądowych - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

UZASADNIENIE ORZECZEŃ SĄDOWYCH. Uzasadnienie wyroku jest drugą obok sentencji częścią wyroku. W sądzie pierwszej instancji sporządza się je na żądanie (wniosek) strony, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia wyroku na skutek pozbawienia wolności od dnia doręczenia jej sentencji wyroku....

Właściwość rzeczowa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

właściwość rzeczowa (przedmiotowa) - polega na podziale spraw rozpoznawanych przez sądy I instancji tzn. sądy rejonowe i okręgowe Przepisy kpc wyrażają tendencję do wprowadzania zasady jednolitego sądu I instancji. Dlatego art. 16 kpc przekazuje w zasadzie ogół spraw do sądów rejonowych. Natomiast ...

Wyłączenie spod egzekucji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1057

WYŁĄCZENIA SPOD EGZEKUCJI Rozróżnia się ograniczenia egzekucji o charakterze podmiotowym i przedmiotowym. Ograniczenie egzekucji o charakterze podmiotowym oznaczają niedopuszczalność prowadzenia egzekucji przeciwko określonym podmiotom. Ograniczenie egzekucji o charakterze przedmiotowym oznacza nie...

Wydanie postanowienia - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

WYDANIE POSTANOWIENIA. W procesie sąd wydaje postanowienie jeżeli według kodeksu nie jest przewidziane wydanie wyroku lub nakazu zapłaty. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejaw...

Wyrok zaoczny - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1267

WYROK ZAOCZNY instytucja wyroku zaocznego pozostaje w ścisłym związku ze skutkami bezczynności strony pozwanej w procesie. Na podstawie przepisów sąd wyda(z urzędu)wyrok zaoczny: jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na ro...

Wznowienie postępowania - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, PONOWNE ORZEKANIE. (art. 399 - 416 kpc) Wznowienie postępowania następuje na skutek żądania zgłoszonego w skardze o wznowienie. Skarga ta przysługuje od prawomocnych wyroków kończących postępowanie. Skarga przysługuje od każdego wyroku m. in. wstępnego, częściowego, zaoc...

Zażalenie - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 777

ZAŻALENIE Zażalenie jest środkiem odwoławczym, za pomocą którego strony, uczestnicy, prokurator lub inna zainteresowana osoba zwraca się do sądu II instancji(lub SN w wypadku zażalenia np. na odrzucenie kasacji) o zmianę lub uchylenie postanowienia sądu lub zarządzenia przewodniczącego wydanego w p...

Zawieszenie postępowania - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA. Normalny bieg procesu może być zatamowany na wskutek zajścia zdarzeń uniemożliwiających dalszy prawidłowy bieg postępowania. Jeżeli zdarzenia te mają charakter przejściowy tzn. wpływ ich na postępowanie m...