Prof Alina Daniłowska - strona 2

Pytania na egzamin -rynek kapitału

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1715

PYTANIA TESTOWE - Rynek kapitału       1. Rynkowa stopa procentowa rośnie: a. wraz ze wzrostem inflacji, b. wraz ze spadkiem inflacji, c. nie może maleć, d. wraz ze wzrostem popytu na kredyt.     2. Przy danej cenie czynnika produkcji wraz ze spadkiem ceny produktu przedsiębiorstwa: a. spadnie wa...

Pytania na egzamin -równowaga ogólna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1183

  PYTANIA TESTOWE - Równowaga ogólna        1. Na rynku wolnej konkurencji efektywna alokacja oznacza, że: a. koszty krańcowe = użyteczności krańcowej, b. popyt = podaży, c. cena = k...

Rozwinięcie teorii podaży - Koszty a produkcja.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1197

8. ROZWINIĘCIE TEORII PODAŻY: KOSZTY A PRODUKCJA Przedsi ę biorstwa nie zawsze zaprzestaj ą produkcji, kiedy pojawiaj ą si ę straty. Niekiedy oczekuj ą one, ż e popyt wzro ś nie lub, ż e je ś li b ę d ą mia ł y do ść czasu, to obni żą koszty produkcji na tyle, aby przywr  i ć zyskowno ść produkcji...

Zachowanie i Organizacja Przedsiębiorstwa.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

7 . ZACHOWANIE I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Pytania wa ż ne dla przedsi ę biorstw: jak, przy danych rozmiarach produkcji, kszta ł tuj ą si ę koszty wytwarzania oraz ile wyniesie utarg (przychody) za sprzeda ż y? Koszty wytwarzania (przy ka ż dych rozmiarach produkcj i) zale żą od: zastosowanej te...