Prawo gospodarcze - pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze - pytania - strona 1 Prawo gospodarcze - pytania - strona 2 Prawo gospodarcze - pytania - strona 3

Fragment notatki:

Dzięki nim dowiadujemy się więcej o takich pojęciach, jak: majątek osobisty, umowy majątkowe małżeńskie, upadłość likwidacyjna, czynności syndyka, spółki cywilne, organy spółki i władze.

Prawo- zespół norm wydanych przez państwo, których wykonanie jest zagwarantowane pomysłem państwowym.
Normy prawne- reguły postępowania wynikające z przepisów.
Wykładnia prawa - sposób interpretacji przepisów.
System prawa - normy uporządkowane w gałęzie prawa. Gałąź prawa - zbiory norm które regulują określone podobne stosunki społeczne.
P1 - P2 - prawo cywilne, p1 | p2 - prawo administracyjne, prawo karne - stosunek między organem państwa a przestępcą.
Prawo pracy - stosunek między pracodawcą a pracownikiem.
Prawo gospodarcze - nie jest osobną gałęzią prawa, a jest zespołem norm wyodrębnionych z różnych gałęzi prawa dla celów dydaktycznych.
Źródłem prawa w znaczeniu materialnym jest wszystko to co wpływa na taką a nie inną treść obowiązujących norm np. historia, .religia
Najwyższym źródłem prawa jest konstytucja - zawiera fundamentalne normy prawne dotyczące sfery wolności gospodarczej, równość w podejmowaniu i wykorzystywania działalności wszystkich sektorów oraz w zakresie ochrony własności i konkurencji. Ponadto w ramach prawa gospodarczego istnieje szereg ustaw o charakterze szczególnym i ogólnym. Szczególnymi ustawami są np. prawo wekslowe i czekowe, prawo przewozowe, kodeks morski, prawo ubezpieczeniowe, prawo bankowe, prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo własności przemysłowej, prawo spółdzielcze, prawo autorskie, prawo lotnicze. Aktami prawnymi o charakterze ogólnym mającym znaczenie w prawie gospodarczym są w szczególności: kodeks cywilny, który ma zastosowanie w każdej sytuacji która nie jest uregulowana ustawą szczególną oraz ustawą z 2005 roku o swobodzie działalności gospodarczej, która reguluje zasady podejmowania, wykonywania i ograniczenia wolności w działalności gosp.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - precyzuje co to jest działalność gospodarcza, kto jest przedsiębiorcą, jakie są warunki oraz ustawowe ograniczenia swobody działalności gospodarczej. Ponadto ustawa wskazuje na możliwość podejmowania działalności w Polsce przez zagraniczne podmioty, oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych a takie definiuje na potrzeby wszystkich innych aktów, mikroprzedsiębiorców i MiSP.
Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa a ponadto działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. W rozumieniu tej ustawy działalność w rolnictwie jest wyłączona spod jej przepisów.
Działalność gospodarczą wykonuje przedsiębiorca - w rozumieniu ustawy jest to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, nie mająca osobowości prawnej, która we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą.
Osoba prawna - to według art.33 KC jednostka organizacyjna, której przepisy właściwych ustaw nadają osobowość prawną. Na pojęcie osoby prawnej składa się element majątkowy, ludzki, organizacyjny i cel działania. W świetle obowiązujących ustaw osobowość prawną mają np. szkoły wyższe, skarb państwa, spółki akcyjne i z o.o., gminy, różne organizacje państwowe, spółdzielnie w tym mieszkaniowe, stowarzyszenia. Każda osoba prawna działa we własnym imieniu i sama jedynie swoim majątkiem odpowiada za swe długi z wyłączeniem odpowiedzialności innych osób bądź pracowników. Osoby prawne w obrocie majątkowym traktowane są jak osoby mogące

(…)

… ogłaszany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Domniemanie, że wpis do KRS jest prawdziwy i aktualny obowiązuje od momentu wydania MSiG.
Rejestr Przedsiębiorców - jest to rejestr składający się z 6 działów. Dział 1 zawiera oznaczenie przedsiębiorcy, wskazanie formy prawnej, siedzibę, adres i ewentualnie oddziały jeżeli są. Dział 2 wskazuje organy reprezentacji i nadzoru wraz ze wskazaniem konkretnych osób…
….
Upadłość przedsiębiorców
Prawo i postępowanie upadłościowe regulowane jest ustawą z 2003 r. - prawo upadłościowe i naprawcze. Celem prawa upadłościowego jest doprowadzenie do sytuacji zaspokojenia wierzycieli upadłego przedsiębiorstwa w jak najwyższym stopniu, a jeżeli będzie to możliwe ograniczenie roszczeń wierzycieli za ich zgodą z pozostawieniem przedsiębiorstwa upadłego.
Przedsiębiorca będzie uznany…
… w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
Dokonuje inwentaryzacji majątku upadłego (najlepiej z natury),
Ustala listę wierzycieli i dłużników, i w razie potrzeby toczy z nimi procesy,
Kończy wszelkie umowy z kontrahentami w tym także tworzy umowy terminowe i takie, których czas wykonania jeszcze nie nadszedł,
Kończy działalność gospodarczą, a może ją utrzymać lub zawierać nowe umowy za zgodą sądu,
Rozwiązuje umowy…
… Handlowego
Spółka komandytowa
Cechy charakterystyczne:
za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada jeden ze wspólników (komplementariusz) całym swym majątkiem i ma prawo do reprezentacji
komandytariusz - odpowiada w sposób ograniczony, czyli do wysokości wkładów - komandytariusz w związku z tym jest odsunięty od prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania,
nie posiada osobowości prawnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz