Polityka - strona 35

Proces kształcenia- organizowanie i realizowanie działania praktyczneg...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

ORGANIZOWANIE I REALIZOWANIE DZIAŁANIA PRAKTYCZNEGO W PROCESIE KSZTAŁCENIA Działalność praktyczna uczniów umożliwia im zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej, pozwala poznawać związki i zależności dotyczące określonych zjawisk i procesów. Poza tym umożliwia lepsze zrozumienie i trwalsze zapamięt...

Patologia społeczna, subkultury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

PATOLOGIA SPOŁECZNA, SUBKULTURY. Patologia społeczna : A. Podgórecki - zachowanie, instytucja społeczna lub typ funkcjonowania jakiegoś systemu społecznego, który pozostaje w zasadniczej nie dającej się pogodzić sprzeczności ze światopoglądowymi wartościami akceptowanymi w danej społeczności Z. Zie...

Pedagogika jako nauka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 868

Pedagogika jako nauka. Pedagogika jako nauka: przedmiot badań, funkcje pedagogiki jako nauki, związki pedagogiki z innymi naukami, podstawowe pojęcia pedagogiki: wychowanie (węższy i szerszy zakres ujmowania tego pojęcia, cechy wychowania, cele wychowania), kształcenie, nauczanie, uczenie się, socj...

Pedagogika-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

SPIS TREŚCI: Wstęp Wstęp Współczesny świat cechuje się wzmożonym rozwojem nauki i techniki. To co jeszcze nie tak dawno uważane było za szczyt możliwości, dzisiaj jest już nieco przestarzałe. Taka sytuacja stawia przed nauczycielami, uczniami, psychologami oraz pedagogami nowe wymagania. Dzisiaj ba...

Podkultura więzienna - tworzenie się nowej grupy społecznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 994

Podkultura więzienna - tworzenie się nowej grupy społec z nej Wprowadzenie - określenie grupy społecznej W każdym społeczeństwie występują różne grupy społeczne. Ich podział i wielkość jest charakterystyczna dla danego społeczeństwa. Treścią niniejszej pracy jest podkultura więzienna, która ze wzgl...

Podstawowe pojęcia socjologii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1498

PODSTAWOWE POJĘCIA SOCJOLOGII   SOCJOLOGIA termin wprowadzony przez A. Comte'a na określenie nauki o społeczeństwie, E. Durkheim - socjologia to nauka o faktach społecznych.   SOCJOLOGIA WYCHOWANIA to nauka zajmująca się badaniem stosunków społecznych występujących w procesach wychowawczych i kszta...

Podstawowe założenia socjologii według Durkheima i Webera

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 665

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SOCJOLOGII WG. EMILA DURKHEIMA I MAXA WEBERA Emil Durkheim jest uważany za najwybitniejszego socjologa francuskiego. Jego koncepcje miały głęboki wpływ na nauki humanistyczne i kulturę Francji. Jego koncepcja socjologii opierała się na pozytywistycznej teorii nauki, która wzoro...

Poradnictwo zawodowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

Poradnictwo zawodowe Problematyka wykonywania i wyboru pracy, kształcenia zawodowego, a więc i poradnictwa zawodowego lokują się na przecięciu procesów i zjawisk życia społecznego i ekonomicznego, kultury, polityki i edukacji. Toczone...

Podstawowe formy działalności człowieka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1239

Praca w życiu człowieka w ujęciu filozoficznym i prakseologicznym - praca jako wartość. Podstawowe formy działalności człowieka. Literatura: 1. Zygmunt Wiatrowski - „Podstawy pedagogiki pracy", Bydgoszcz 2000 2. Tadeusz W. Nowacki - ...