Polityka - strona 21

Pojecie regionu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Małgorzata Orłowska
 • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1120

O regionie Region w ujęciu geograficznym Region jest jedną z podstawowych kategorii badawczych spotykanych w naukach geograficznych. Znaczenie to wynika z podstaw metodologicznych geografii, w której przestrzenne przedstawianie zjawisk traktowane jest jako zasadniczy atrybut dyscypliny, odróżniaj...

Polityka-wykłady

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr inż. Daniel Ilnicki
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1092

WYKŁAD 1 Egzamin-test (zamknięte, otwarte) Źródła oficjalnych danych wykorzystywanych do opisu struktury przestrzennej gospodarki narodowej Gospodarka Narodowa Materiały źródłowe: podziały administracyjne, terytorialne, specjalne Mierniki i metody badań struktury przestrzennej gospodarki narodo...

Psychologiczne koszty ucztenictwa - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

PSYCHOLOGICZNE KOSZTY UCZESTNICTWA Konflikt można zaliczyć do sytuacji trudnych. W konflikcie występuje zagrożenie różnych ważnych interesów, pragnień, celów. Uczestnicy konfliktu doznają licznych negatywnych emocji, co jest dodatkowym obciążeniem. Występujące w sytuacji konflikty zagrożenia mogą ...

Subiektywizm w ujęciu konfilktu - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

SUBIEKTYWIZM W UJĘCIU KONFLIKT M. Deutsch (1973) podkreśla, że obecność lub nieobecność konfliktu nie jest nigdy zależna od obiektywnego stanu spraw. Proponuje także typologie, w której konflikty rozróżnione są w terminach związków pomiędzy obiektywnym stanem spraw, a stanem spraw, jaki spostrzegan...

Środkowa faza konfliktu - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Środkowa faza konfliktu. W tej fazie najistotniejsze są interakcje między partnerami konfliktu. Mogą one biec dwoma torami: • bezpośrednie negocjacje, • eskalacja i intensyfikacja konfliktu. Bezpośrednie negocjacje pojawiają się w większości codziennych ludzkich spraw, gdy pojawiają się nieporoz...

Taktyki stosowane w konflikcie - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

. TAKTYKI STOSOWANE W KONFLIKCIE Taktyki są działaniami podejmowanymi świadomie i prowadzącymi do określonego celu. W konflikcie celem tym jest wygranie lub przynajmniej skuteczne przeszkadzanie drugiej stronie w realizacji jej celów. Do często stosowanych taktyk należą: sprawowanie kontroli nad ...

Typologia konfilktów - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

TYPOLOGIA KONFLIIKTÓW W RELACJI KIEROWNIK-PODWŁADNI Badania empiryczne K. Balamajder (1984) potwierdzają opisany przez L.R. Pondy'ego (1972) model konfliktu w organizacji. Wynikający z nich typologia uwzględniająca inicjującą rolę kierownika lub podwładnego w podejmowaniu kwestii spornych, przedsta...

Typy spraw konfilktowych - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

TYPY SPRAW KONFLIKTOWYCH Rozpoznając zagadnienia konfliktu nie tylko na gruncie organizacji, ale w ogóle jako zjawisko mające miejskie w konfliktach międzyludzkich, M. Deutsch (1973) wymienia pięć spraw konfliktowych. Kontrola nad zasobami. Zasoby są rozumiane jako dobra materialne i niematerialne...

Interdyscyplinarna teoria wychowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Czy i dlaczego potrzebna jest interdyscyplinarna teoria wychowania (socjalizacji) i jaką rolę w jej konstruowaniu może i odgrywa socjologia wychowania ? Teoria wychowania jest jedną z podstawowych nauk społecznych zajmująca się problemat...

Personalistyczna koncepcja cywilizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Czym jest wychowanie człowieka współczesnego - personalistyczna koncepcja cywilizacji. Wychowanie to doskonalenie osobowości człowieka , to takie inwestowanie w człowieka (nie tylko w jego materię), które przynosi wzrost wartości duchowych. Wychowanie wg definicji średniowiecznej to ,,sztuka nad sz...