Polityka - strona 13

Istota strategii i zarządzania strategicznego

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

Istota strategii i zarządzania strategicznego. Głównym przedmiotem zainteresowań wiedzy o organizacji i zarządzaniu , które przesądzały o sukcesie firm na rynku były problemy wewnątrz organizacyjne. Źródeł sukcesu poszukiwano w zmianach usytuowania komórek i ich powiązaniu. To w nich upatrywano głó...

Istota zarządzania projektami - Projekty biznesowe

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

ISTOTA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Upowszechnienie się w ostatnich kilkudziesięciu latach podejścia do planowania prezentowanego przez znaczne grono amerykańskich teoretyków organizacji i zarządzania, w którym wyraźnie wyodrębnia się pl...

Jak rozwiązać konflikt zewnętrzny

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

JAK ROZWIĄZAĆ KONFLIKT ZEWNĘTRZNY . Amerykanie uważają, że profesjonalnie przeprowadzona mediacja z powodzeniem zastępuje proces sądowy, oszczędzając czas i pieniądze. Gdy polski przedsiębiorca pokłóci się z partnerem, sprawiedliwości zazwyczaj szuka w sądzie państwowym lub arbitrażowym. Procesy są...

Jak szybko i skutecznie zdemotywować pracownika

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Jak szybko i skutecznie zdemotywować pracownika? Z praktyki doradcy personalnego. Pracując od kilku lat jako doradca personalny, na co dzień spotykam się z problemem motywacji pracowników. Pojawia się on nie tylko w rozmowach z kierownikami działów personalnych, ale i z menedżerami starającymi się ...

Kapitał intelektualny w biznesie - kapitał finansowy

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

KAPITAŁ INTELEKTUALNY W BIZNESIE SPIS TREŚCI: Wstęp. Istota kapitału intelektualnego. Składowe kapitału intelektualnego. Podział kapitału intelektualnego na kategorie. Proces zarządzania kapitałem intelektualnym. Tworzenie strategii personelu. Podsumowanie. Wstęp Wybranym przeze mnie tematem...

Karol Adamiecki - życie i teorie

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 945

ADAMIECKI KAROL , 1866-1933, inżynier; prof. Politechn. Warsz.; jeden z twórców nauki organizacji i zarządzania; sformułował prawa harmonii doboru, harmonii działania organów pracy zbiorowej i optymalnej produkcji, które — wraz z prawami podziału pracy i koncentracji — stały się teoret. podstawą na...

Katalog wartości i zasad ZS

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

WARTOŚCI I. OTWARTOŚĆ - oznacza, że świat jest wspólnym rynkiem, gdzie można się zaopatrywać, produkować i handlować. Funkcjonowanie na tym rynku oznacza, obserwację najnowszych osiągnięć innych uczestników i wykorzystywanie tych osiągnięć dla własnego dobra. Oznacza ujawnienie własnych osiągnięć ...

Kazusy sp. z o.o. prawa i obowiązki

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

Spó³ka z o.o. prawa i obowi¹zki wspólników, zbycie udzia³ów W spó³ce z o.o. by³o 3 wspólników. Wspólnikowi A przys³ugiwa³o 20% udzia³ów w kapitale zak³adowym, B - 60%, C - 20%. W umowie spó³ki nie by³o postanowienia o mo¿liwoœci uchwalania dop³at. A i B postanowili wprowadziæ takie postanowienie d...

Kierowanie konfliktem w organizacji - Zapobieganie konfliktom

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

Kierowanie konfliktem w organizacji Istota konfliktu w organizacji jest przedmiotem intensywnych rozważań psychologów z powodu wielu różnych definicji i pojęć tego terminu. Z pośród wielu można przytoczyć ogólną definicję, że konflikt w organizacji oznacza spór dwóch lub więcej członków albo grup,...

Diagram Pareto-Lorenza

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

Pareto - Lorenzo I.DIAGRAM PARETO-LORENZA Diagram Pareto - Lorenza, tzw. metoda ABC lub prawo 20-80 jest organizatorską techniką umożliwiającą określenie kierunków działań zmierzających do poprawy poziomu jakości procesów, wyrobów i usług. Jest...