Publiczne prawo gospodarcze - strona 17

note /search

Prawo zamówień publicznych - zamawiający - wykonawca

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1330

Publiczne prawo gospodarcze; wykład 12 24.05.2011 r. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: Państwo jest zaangażowane w różne procesy gospodarcze, m.in. poprzez zamówienia publiczne (wydatkowanie środków publicznych) czy na podstawie ustawy o koncesjach na usługi i roboty b...

Zasada uczciwej konkurencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1407

Scharakteryzuj zasadę uczciwej konkurencji. Nie została wpisana wprost do konstytucji, ani do żadnej ustawy. Obowiązujące ustawodawstwo nie definiuje konkurencji. Dla przedsiębiorców stwarza ona możliwość podejmowania walki o rynek według jednakowych reguł. Konkurencja - ciągła rywalizacja - dzieli...

Zasada poszanowania interesów konsumentów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

Scharakteryzuj zasadę poszanowania interesów konsumentów Zasada ta znajduje wyraz w art. 76 konstytucji, który stanowi, że władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz nieuczciwymi praktykami rynkowymi. ...

Definicja zasady równości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 651

zasadę równości. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach. Zapis ten jest nawiązaniem do art.32 konstytucji, k...

Zasada społecznej gospodarki rynkowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 651

zasadę społecznej gospodarki rynkowej Zasada ta wyrażona jest w art. 20 konstytucji, który stanowi, że społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i...

Zasada wolności działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 140
Wyświetleń: 861

zasadę wolności działalności gospodarczej. Zasada ta wywodzi się z Wielkiej Brytanii z okresu rewolucji przemysłowej. Wpisana jest w konstytucje (art.20) i inne ustawy. Wolność gospodarczą można ujmować z przedmiotowego lub podmiotoweg...

Prywatyzacja pośredniej - definicja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

zbywane są akcje osobom trzecim w ramach prywatyzacji pośredniej OFERTA OGŁOSZONA PUBLICZNIE Polega na oferowaniu akcji lub udziałów spółki na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Aby akcje lub udziały mogły trafić na giełdę spółka musi zostać bardzo dokładnie zbadana, poddana analizie. M...

Zmiany w systemie prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 413

zmiany w systemie prawa gospodarczego, które zostały przeprowadzone w okresie od 1989 roku do 2006. Do 1989 roku w Polsce mówiono o gospodarce narodowej i podmiotach gospodarki uspołecznionej. Do 1988 roku nie było ustawy o podejmowaniu działalności gospodarczej. 1988 rok - powstała pierwsza ustawa...

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 133
Wyświetleń: 798

zwalczanie nieuczciwej konkurencji . zakres podmiotowy. Przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy , są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działaln...

Dokonywanie płatności za pośrednictwem rachunku bankowego według USDG...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Dokonywanie płatności za pośrednictwem rachunku bankowego według USDG Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: a) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest i...