Publiczne prawo gospodarcze - strona 11

Pojęcie prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 189
Wyświetleń: 910

Wyjaśnij pojęcie prawa gospodarczego W ramach oceny polskiego systemu prawa można wyróżnić dwa poglądy dotyczące prawa gospodarczego. W pierwszym uważa się, że nie ma potrzeby wyodrębniania tej dziedziny prawa. Z drugiej strony podnoszone są twierdzenia, że prawo gospodarcze jest lub powinno być wy...

Pojęcie prywatyzacji przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 658

pojęcie prywatyzacji. W znaczeniu prawnym prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych oznacza świadomą i dobrowolną rezygnację przez państwo z własności przedsiębiorstwa państwowego na rzecz podmiotów prywatnych lub innych (zwykle niepaństwowych), podejmowaną w celu zmiany reżimu prawnego i finansoweg...

Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1260

pojęcie przedsiębiorcy. PRZEDSIĘBIORCA WG. USTAWY O SWOBODZIE DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ: jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców u...

Pojęcie przedsiębiorstwa publicznego i państwowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 511

pojęcie przedsiębiorstwa publicznego. Za przedsiębiorców w sferze prawa publicznego uważać będziemy więc nie tylko te podmioty, których zasadniczym przedmiotem działalności jest prowadzenie działalności gospodarczej (np. spółki, przedsiębiorstwa państwowe), ale również takie, dla których prowadzeni...

Pojęcie reglamentacji działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1337

Wyjaśnij pojęcie reglamentacji działalności gospodarczej i omów jej rodzaje w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Reglamentacja - jest ograniczeniem

Pojęcie rynku właściwego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

pojęcie rynku właściwego. Pojęcie rynku właściwego - jest jednym z kluczowych zagadnień prawa konkurencji. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, rynek właściwy to rynek towarów, które: ...

Pojęcie zezwolenia i rodzaje działalności objętych zezwoleniem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

pojęcie zezwolenia. Wymień rodzaje działalności objętej zezwoleniem . Zezwolenie na działalność gospodarczą oznacza uchylenie w sposób zindywidualizowany ustawowej przeszkody w legalnym podejmowaniu określonej działalności gospodarczej, która została ustanowiona przez państwo w celu zapewnienia rea...

Promesa koncesyjna i tryb udzielania koncesji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1183

pojęcie promesy koncesyjnej. PROMESA - jest to przyrzeczenie, obietnica złożona przez organ koncesyjny przedsiębiorcy, że uzyska on koncesję. Promesa oznacza potwierdzenie, że w tym stan...

Prywatyzacja bezpośrednia - definicja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1302

prywatyzacja bezpośrednia Głównym założeniem prywatyzacji bezpośredniej jest stworzenie możliwości dokonywania szybkich zmian własnościowych w przedsiębiorstwach państwowych, określanych jako małe i średnie. Jest to zmiana formy własności przedsiębiorstw państwowych bez uprzedniej komercjalizacji. ...

Definicja prywatyzacji pośredniej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

prywatyzacja pośrednia Prywatyzacja pośrednia polega na zbyciu akcji lub udziałów jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, która powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego. Akcje w imieniu Skarbu Państwa zbywa M...