Publiczne prawo gospodarcze - strona 10

Gospodarka komunalna - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1274

pojęcie gospodarka komunalna. Zgodnie z art.1 ustawy z 20.12.1996 roku o gospodarce komunalnej - istotą takiej działalności jest wykonywanie przez jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Mały, średni i mikroprzedsiębiorca

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945

pojęcie małego przedsiębiorcy . Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprze...

Normy prawa gospodarczego publicznego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 147
Wyświetleń: 609

Scharakteryzuj normy prawa gospodarczego publicznego . Normy publicznego prawa gospodarczego wyznaczają reguły zachowania zarówno uczestników stosunków gospodarczych, jak i państwa. Norma składa się z hipotezy, dyspozycji i san...

Organy jednoosobowej spółki skarbu państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1134

organy jednoosobowej spółki skarbu państwa i scharakteryzuj je WALNE ZGROMADZENIE - uprawnienie do zwoływania walnego zgromadzenia przysługuje Ministrowi SP, który działając jako walne zgromadzenie: -ustala statut spółk...

Organy przedsiębiorstwa państwowego i ich kompetencje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1022

organy przedsiębiorstwa państwowego i ich kompetencje. DYREKTOR Zajmuje się wszystkimi sprawami nie zastrzeżonymi dla innych organów Reprezentuje przedsiębiorstwo państwowe Zarządza nim Powołany jest przez Radę Pracowniczą (pierwszy powołany jest przez

Pojęcie działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

pojęcie działalności gospodarczej. DEFINICJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 02.07.2...

Pojęcie komercjalizacji - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 994

pojęcie komercjalizacji. Komercjalizacja w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną lub z.o.o, która wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na charakter ...

Pojęcie i cele koncesji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924

pojęcie koncesji, wymień na co jest udzielana, na jaki okres czasu, wymień organy koncesyjne. koncesja od strony materialnej - art. 46 ust. 3 - to zgoda państwa na wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinach mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli al...

Konkurencja - zakres i pojęcie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

pojęcie konkurencji Konkurencja (pojęcie szersze) - to rywalizacja, współzawodnictwo, które może dotyczyć sfery gospodarczej, ponieważ zachodzi między przedsiębiorcami. Konkurencja istnieje, gdyż podmioty rywalizują ze sobą o maksymalne zyski, pozyskanie jak największej liczby klientów. Konkurencj...

Monopol - definicja zagadnienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

pojęcie monopolu. Monopol to prawnie dopuszczalna forma działalności gospodarczej państwa. Podstawę prawną monopolu stanowi art.216 ust.3 Konstytucji RP, który stwierdza, że ustanowienie monopolu następuje w drodze ustawy. Monopol oznacza wyłączność produkcji lub handlu w jakiejś dziedzinie przysł...