Prawo dla ekonomistów - strona 14

Wina - definicja winy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1680

WINA Wina jest jednym z niezbędnych elementów przestępstwa. Nie jest więc przestępstwem taki czyn, który odpowiada wprawdzie opisowi zamieszczone- mu w jednym z przepisów kodeksu karnego, ale popełniony został w sposób niezawiniony. Bez winy nie ma przestępstwa. Poprawne zdefiniowanie winy natrafi...

Wykładnia oświadczenia woli

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

WYKŁADNIA OŚWIADCZENIA WOLI W rozdziale I była mowa o wykładni prawa. Przepisy prawne bywają niekiedy z różnych przyczyn niejasne i wtedy wykładnia pozwala na ich wyjaśnienie i ustalenie właściwego znaczenia. Podobną rolę odgrywa wykładnia w odniesieniu do czynności prawnych. Treść oświadczenia w...

Wykonanie zobowiązań - uwagi ogólne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ 1. Uwagi ogólne Przez wykonanie zobowiązania należy rozumieć spełnienie świadczenia lub świadczeń, jakie na strony nakłada treść stosunku zobowiązaniowego. Wyko- nują zobowiązanie wynajmujący i najemca, pierwszy przez udostępnienie wynajętej rzeczy, drugi przez płacenie czyns...

Zakres obowiązywania prawa karnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA PRAWA KARNEGO Chodzi tu o rozważenie kwestii, do jakich przestępstw, kiedy i gdzie oraz przez kogo popełnionych, odnoszą się przepisy polskiego prawa karnego. Czy odnoszą się tylko do przestępstw popełnionych na terenie Polski? Czy obywatel innego państwa, który popełnił przes...

Zatarcie skazania - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

ZATARCIE SKAZANIA Istota zatarcia skazania polega na tym, że po upływie pewnego czasu od chwili wykonania kary państwo urzędowo zapomina o popełnionym przestępst- wie i wymierzonej za nie karze, stwierdziwszy w toku długoletniej obserwa...

Zawarcie umowy - proces

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

ZAWARCIE UMOWY Do zawarcia umowy dochodzi najczęściej w ten sposób, że jedna ze stron występuje z ofertą, a druga strona tę ofertę przyjmuje. Istnieją jednak także inne drogi prowadzące do zawarcia umowy. Zawieranie umów jest uregulowa- ne przepisami części ogólnej prawa cywilnego (art. 66-72 k.c)...

Zbieg przepisów ustawy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

ZBIEG PRZEPISÓW USTAWY Od zbiegu przestępstw, o którym była mowa poprzednio, należy odróżnić zbieg przepisów ustawy (art. 10 k.k.). Zbieg przepisów ustawy ma miejsce wtedy, gd...

Zbieg przestępstw - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

ZBIEG PRZESTĘPSTW O zbiegu przestępstw mówi się wówczas, gdy sprawca dopuści się kilku czynów przestępnych, za które jest następnie sądzony łącznie, na jednej rozprawie. Zbieg przestępstw może być jednorodny lub różnorodny. Zbieg jedno...

Zgaśnięcie zobowiązań - uwagi ogólne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

ZGAŚNIECIE ZOBOWIĄZAŃ 1. Uwagi ogólne Zobowiązanie przestaje istnieć, a więc gaśnie, gdy zostanie osiągnięty cel, dla którego powstało. Celem tym jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Dlatego naturalnym i najczęściej zachodzącym powodem zgaśnięcia zobowią- zania jest jego wykonanie, polegające n...

Związek przyczynowy w prawie karnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY Mówiąc o związku przyczynowym w prawie karnym mamy na myśli związek zachodzący między działaniem sprawcy a skutkiem przestępnym, wywołanym przez działanie. Problem ten występuje tylko przy przestępstwach materialnych. Istnienie związku przyczynowego jest warunkiem odpowiedzial...