Prawo cywilne - strona 82

Podstawowe źródła prawa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

Wymień podstawowe źródła prawa: Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 roku (obowiązuje od 1 stycznia 1965 r.). Źródłami prawa cywilnego są również: konstytucja, ustawy zwykłe (kodeks morski,

Zasada swobody umów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

28. Zasada swobody umów: zawieranie umów nie podlega żadnej sankcji przymusu mamy pełną swobodę doboru kontrahenta mamy pełną swobodę kształtowania treści umowy, ale musi być ona zgodna z ustawą z przepisami ius cogens, nie może mieć na cel...

Zasiedzenie - treść, rodzaje - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

18. Zasiedzenie - treść, rodzaje: Zasiedzenie - sposób nabycia określonego prawa wskutek upływu czasu, posiadanie to musi być nieprzerwane (ciągłe) i samoistne, funkcją zasiedzenia jest usunięcie rozbieżności pomiędzy stanem prawnym a stanem posiadania. Przedmiotem zasiedzenia może być: nieruchom...

Miarkowanie odszkodowania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

MIARKOWANIE ODSZKODOWANIA Wielkość należnego odszkodowania ustala się wg reguł zawartych w art. 361- 362 KC. Odstępstwo od tej zasady wprowadza art. 440 KC wskazując podstawę miarkowania wysokości odszkodowania, jeżeli ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej wymagają t...

Świadczenia w miejscu wykonania - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

ŚWIADCZENIE W MIEJSCE WYKONANIA Zobowiązanie wygasa, gdy dłużnik w celu zwolnienia się z jego spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie od pierwotnie ustalonego. Zdarzenie to obejmuje dwa następujące elementy: Umowę miedzy dłużnikiem a wierzycielem, co do zmiany przedmiotu świadczenia Faktycz...

Przedmiot a treść świadczeń - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Przedmiot a treść świadczenia Świadczenie- zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania i czyniące zadość interesom wierzyciela. Zachowanie to może dotyczyć dóbr materialnych lub niematerialnych, które określa się mianem przedmiotu świadczenia, np. gdy zobowiązanie dłużnika polega na przen...

Solidarność niewłaściwa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 273

SOLIDARNOŚĆ NIEWŁAŚCIWA Dłużnicy z różnych tytułów prawnych zobowiązani są spełnić na rzecz tego samego wierzyciela identyczne świadczenie- z tym skutkiem, że spełnienie go przez jednego z dłużników zwalnia pozostałych. Każdy z dłużników odpowiada wobec wierzyciela za całość świadczenia. Ten, kto ...

Struktura prawna zobowiązań - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

STRUKTURA PRAWNA ZOBOWIĄZAŃ SOLIDARNYCH Doktryna polska przychyla się ku koncepcji wielości więzów obligacyjnych w zobowiązaniach solidarnych. Eksponując dopuszczalność zajmowania niejednolitej pozycji prawnej przez poszczególnych dłużników lub wierzycieli solidarnych. Zobowiązania solidarne są w z...

Transformacja koncepcji umowy - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Transformacja koncepcji umowy Klasyczna teoria umów opierała się na założeniu, że nie tylko koniecznym, ale i wystarczającym elementem każdej umowy są akty woli jej uczestników Dzisiaj umowa jest instytucją przeznaczoną do tego, aby podmioty mogły mocą sowich decyzji regulować stosunki prawne, jed...

Umowy kazualne i abstrakcyjne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

UMOWY KAZULANE I ABSTRAKCYJNE Ważność czynności kazulanych zależy od istnienia odpowiedniej podstawy prawnej świadczenia. W czynnościach prawych abstrakcyjnych okoliczność ta nie wpływa na ważność zobowiązania. Obrona dłużnika w zobowiązaniach abstrakcyjnych jest ograniczona. Nie może on, bowiem s...