Statystyka - strona 33

Rozkład z próby statystyki-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 427

Rozkład z próby statystyki” , a dokładniej - rozkład statystyki z prób - oznacza rozkład prawdopodobieństwa statystyk, czyli pewnych funkcji na pomiarach, policzonych w różnych próbach. Bywa, że w swoich rozkładach statystyki te ...

Schemat wnioskowania statystycznego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

Schemat wnioskowania statystycznego: a) Postawienie problemu, np. czy kobiety i mężczyźni różnią się między sobą inteligencją, wzrostem itp.; np. ogólniej: *) czy uzyskana próbka wyników jest rzeczywiście reprezentatywna dla pewn...

Skale pomiarowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

Skale pomiarowe - o.k. * Skala stosunkowa (ilorazowa) — stanowi najwyzszy poziom pomiaru. Skala ta posmada wszelkie właściwości niżej wymienionych skal, I tę właściwość, ze jej początkiem jest zero bezwzględne. *) Skala przedziałowa - zw...

Testowanie hipotezy o równości średnich dwu populacji niezależnych-opr...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Testowanie hipotezy o równości średnich dwu populacji niezależnych - założenia. W próbach niezal. sprawdzamy, czy średnia jednej populacji jest równa średniej drugiej populacji. Ho μ1=μ2 vs. H1: μ1=/=μ2. Do weryfikacji tych hipotez potrzebne jest: * aby zmienna była mierzalna * sprawdzenie normaln...

Współczynnik determinacji-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Współczynnik determinacji przyjmuje wartości od 0 do 1 i informuje jaka część zaobserwowanej w próbie całkowitej zmienności zmiennej objaśnianej Y została wyjaśniona

Hipoteza zerowa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

Z jaką pewnością przyjmuje się hipotezę zerową. Podaj definicję hipotez rozważanych w trakcie wnioskowania. Hipotezę zerową przyjmuje się z prawdopodobieństwem 1-β, ponieważ β to błąd przyjęcia hipotezy zerowej wtedy kiedy jest ona fałszywa. W teście statystycznym nie odrzuca się jej z prawdopodobie...

Analiza dwóch zmiennych

 • Politechnika Śląska
 • Statystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 413

Analiza dwóch zmiennych Spis treści 1. Wprowadzenie W lipcu 2002 roku będąc osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku otrzymałam w ramach pracy interwencyjnej pewne zlecenie. Moim zadaniem było spisywanie stanów wodomierzy w blokach na osiedlu Kraszewskiego z miesi...

Analiza czynnikowa (13 stron)

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 644

Analiza czynnikowa Podstawowe informacje Koncepcja analizy czynnikowej powstała i rozwinęła się w psychologii anglosaskiej. Po raz pierwszy została opisana w roku 1904 w artykule C.Spearmana. Jednak podstawy teoretyczne, jak i możliwoś...

Statystyka - wykład 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Statystyka Poprawki są w zasadzie tylko na początku. Zaznaczałam je na czerwono. Nie dostałam drugiego wykładu. Nazwa statystyka pochodzi od łacińskiego „status” - stan rzeczy, zbiór szeroko ujętych wiadomości o państwie. Statystyka jest nauką o metodach badań poświęconych liczbowo wyrażalnym właś...

Statystyka - wykład 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Statystyka Wykład drugi Analiza struktury dotyczy: Analizy tendencji centralnej w oparciu - średnie klasyczne (wyliczane ze wszystkich jednostek badanej próby) - średnie pozycyjne (wyliczane z niektórych pozycji) Analiza zróżnicowania w oparciu o miary zróżnicowania(wartości zmiennej, rozprosz...