Statystyka - strona 27

Ćwiczenia - statystyka

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

Zadania do wykładu 4. 1. Prowadzący przyjmuje, że czas potrzebny na rozwiązanie zadania na kolokwium jest zmienną losową o rozkładzie normalnym o średniej 10 min i odchyleniu standardowym 3 min. Studenci uważają jednak, że rzeczywisty czas rozwiązywania zadania jest dłuższy. Wykonano 7 pomiarów ...

Zadania ze statystyki

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Zadania do wykładu 5. 1. Chcemy sprawdzić, który z dwóch bolidów formuły jest szybszy. Wykonujemy 100 testowych okrążeń, 50 jednym bolidem i 50 drugim. Przypuśćmy, że średni czas jednym bolidem to 3min 15 sek, a drugim 3min 10sek. Odchylenie standardowe pomiarów wynosi 2.5 sek. Czy różnica 5se...

Zadania ze statystyki

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Zadania do wykładu 6. Firma X organizuje kurs językowy, chwali się przy tym, że kurs ten znacznie zwiększa znajomość języka. Zbadano liczbę punktów uzyskanych z egzaminu językowego dla 8 osób przed i po kursie organizowanym przez firmę X. wynik przed kursem wynik po kursie 7 24 66 73 78 ...

analiza cech statystycznych - test

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Grażyna Magnuszewska-Otulak
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

http://www.matematyka.pl/24646.htm 1. Suma odchylen indywidualnych wartosci cechy od sredniej jest zawsze rowna zeru rowna jeden wartoscia ujemna wartoscia dodatnia zadna z powyzszych? 2. Wspolczynnik zmiennosci to wiarancja miara tendencji centralnej absolutna miara dyspersji wzgledna miara dysp...

UBÓSTWO A WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

UBÓSTWO A WYKLUCZENIE SPOŁECZNE: PROBLEMY DEFINICYJNE Istota ubóstwa i wykluczenia społecznego Sposób pojmowania ubóstwa Sposób pomiaru ubóstwa Kryteria ubóstwa Wymiar czasowy ubóstwa ISTOTA UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DEFINICJA UBÓSTWA praktyczne znaczenie definicji ubóstwa Pierwszym i ...

METODY IDENTYFIKACJI UBOGICH I WYKLUCZNYCH SPOŁECZNIE

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

METODY IDENTYFIKACJI UBOGICH I WYKLUCZNYCH SPOŁECZNIE Metody wyznaczania granicy ubóstwa w ujęciu klasycznym 1.1. Dochody a wydatki jako mierniki zamożności 1.2. Absolutne granice ubóstwa 1.2.1. Metoda potrzeb podstawowych ( basic needs approach ) 1.2.2. Metoda wskaźnika wydatków żywnościowych ...

SKALE EKWIWALENTNOŚCI

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

SKALE EKWIWALENTNOŚCI Ogólna charakterystyka skal ekwiwalentności Podejścia do wyznaczania skal ekwiwalentności Normatywne skale ekwiwalentności Empiryczne skale ekwiwalentności 4.1. Metody przybliżone 4.2. Metody bazujące na całkowitych wydatkach gospodarstw domowych Subiektywne skale ekwiwa...

AGREGATOWE INDEKSY UBÓSTWA

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1302

AGREGATOWE INDEKSY UBÓSTWA Własności agregatowych indeksów ubóstwa Miary zasięgu ubóstwa Miary głębokości ubóstwa Miary dotkliwości ubóstwa WŁASNOŚCI AGREGATOWYCH INDEKSÓW UBÓSTWA Aksjomat o monotoniczności ( Monotonicity axiom - MA ): zmniejszenie dochodu gospodarstwa domowego ubogiego, zwięk...

ANALIZA UBÓSTWA I NIERÓWNOŚCI ZA POMOCĄ METOD GRAFICZNYCH

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

ANALIZA UBÓSTWA I NIERÓWNOŚCI ZA POMOCĄ METOD GRAFICZNYCH Analiza ubóstwa w oparciu o pojęcie dominacji stochastycznej Analiza ubóstwa i nierówności w oparciu o krzywe TIP ANALIZA UBÓSTWA W OPARCIU O POJĘCIE DOMINACJI STOCHASTYCZNEJ Agregatowe indeksy ubóstwa nie są odporne na zmiany wartości

DETERMINANTY UBÓSTWA

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1148

DETERMINANTY UBÓSTWA Podział badanej populacji gospodarstw domowych na podpopulacje według wybranych cech społeczno-ekonomicznych i ocena tego zjawiska wewnątrz tych podpopulacji za pomocą agregatowych indeksów ubóstwa, najczęściej odsetka ubogich. Wysokie wartości indeksu ubóstwa w danej grupie go...