Statystyka - strona 23

Statystyka- ćwiczenia 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

Zmienne losowe skokowe Na zbiorze zdarzeń elementarnych Ω={ zdefiniowano zmienną losową w następujący sposób: , zdarzenia elementarne są jednakowo prawdopodobne. Wyznacz rozkład tak zdefiniowanej zmiennej losowej Podaj parametry Wyznacz i przedstaw graficznie dystrybuantę. Dana jest

Statystyka - hipotezy zadania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127

dr Maria Wieczorek Weryfikacja hipotez statystycznych - zadania 1 .W pewnym doświadczeniu medycznym bada się czas snu pacjentów po zastosowaniu pewnego leku. Przyjmuje...

Rozkład dwuwymiarowy - zadania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

dr Maria Wieczorek Dwuwymiarowa zmienna losowa. Test niezależności. Dwuwymiarowy rozkład empiryczny. Miary zależności. 1 .Dany jest rozkład zmiennej losowej (X,Y) Y X 1 2 3 3 0,2 0,2 0 4 0,1 0,2 0,3 a) Znaleźć rozkłady brze...

Statystyka - regresja-zadania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1239

Dr Maria Wieczorek REGRESJA 1. Badanie zależności dochodów w gospodarstwach domowych (x- tys.denarów) i wielkości konsumpcji mierzonej wydatkami na motoryzację ( y - tys. denarów) dostarczyło informacji: Rok Dochody Konsumpcja 1965 4,88 0,99...

Średnie arytmetyczne-właściwości

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1078

Właściwości, którymi charakteryzują się średnie arytmetyczne. * suma wartości cechy jest równa iloczynowi średniej arytmetycznej i liczebności zbiorowości: lub dla szeregu rozdzielczego , * Suma kwadratów odchyleń poszczególnych wartoś...

Cechy zbiorowości statystycznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Cechy, którymi mogę się różnić pomiędzy sobą zbiorowości statystyczne. Cechy statystyczne - właściwości które posiadają i którymi się różnią jednostki wchodzące w skład populacji statystycznej * Cechy statystyczne dzielimy na: 1) Ce...

Kompleksowa analiza struktury badanej zbiorowości

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3045

Kompleksowa analiza struktury badanej zbiorowości . Jest jednym z głównych działów statystyki opisowej. W skład kompleksowej analizy struktury zbiorowości wchodzą: 1.    Średnia (klasyczna i pozycyjna), 2.    Miary rozproszenia (dyspersji), 3.    Miary skośności (asymetrii), 4.    Miary spłaszczen...

Kurtoza rozkładu zmiennej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1890

Kurtoza rozkładu zmiennej. Statystycznego opisu struktury zjawisk masowych można dokonać pod względem koncentracji. Rozróżnia się dwa rodzaje koncentracji: koncentrację rozumianą jako nierównomierny podział zjawiska w zbiorowości, koncentrację zbi...

Miary dyspersji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4179

Miary dyspersji (rozproszenia) Miary rozproszenia tzw. dyspersji lub zmienności to miary ukazujące zróżnicowanie jednostek statystycznych wchodzących w skład tejże zbiorowości. Jeżeli wartości cechy jednostek statystycznych są bliżej swojej średniej arytmetycznej czyli są wokół niej bardziej skupio...

Ocena współczynnika korelacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Współczynnik korelacji oceniamy ze względu na trzy charakterystyki: Typ korelacji- R 0 - korelacja pozytywna(dodatnia) R= 0 - brak korelacji R 0,9 - korelacja bardzo wysoka 3) Istotność związku Otrzymany wynik można wyprowadzić poza obserwowana próbę. Przyjmuje wartości z przedziału [-1;1]. I...