Informatyka - strona 44

Wzmacniacze szerokopasmowe i impulsowe - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

 :=0$&1,$&=(6=(52.23$602:(,,038/62:( :352:$'=(1,( :]PDFQLDF]H V]HURNRSDVPRZH L LPSXOVRZH VáX* GR Z]PDFQLDQLD V\JQDáyZ R V]HURNLP ZLGPLH F] VWRWOLZRFL SRUyZQ\ZDOQ\P ] SROHP Z]PRFQLHQLD X*\W\FK WUDQ]\VWRUyZ 7\SRZ\PZ]PDFQLDF]HPV]HURNRSDVPRZ\PMHVWQSZ...

Wzmacniacze Tranzystorowe - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 329

  :=0$&1,$&=(75$1= U1 Z in b) I2 U2 ZL Zo Ig Ig I1 I2 Yg U 1 Y in 5\V6FKHPDWEORNRZ\Z]PDFQLDF]DVWHURZDQHJR]JHQHUDWRUD D QDSL FLRZHJRE SUGRZHJR U2 Yo YL =JRGQLH]R]QDF]HQLDPLQDU\VGHILQLXMHVL QDVW SXMFHSDUDPHWU\ URERF]HZ]PDFQL...

Zjawiska Kontaktowe - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

 =-$:,6.$.217$.72:( 3RáF]HQLD PHWDO±SyáSU]HZRGQLN OXE SyáSU]HZRGQLN±SyáSU]H ZRGQLN Z\WZDU]DM REV]DU\ SU]HMFLRZH ]áF]D JG]LH NRQFHQWUDFMD QRQLNyZ RGELHJD RG NRQFHQWUDFML Z REM WRFL PDWHULDáX :áDFLZRFL W\FK REV]DUyZ ]PLHQLDM VL SRQDGWR SR SU]\áR*HQLX ...

Wyznaczanie języków generowanych - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Informatyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1225

1. Wyznaczyd język generowany przez podaną gramatykę     - reguły (te znaczki po prawej od strzałki) podpisad od 1 do ileśtam zaczynając od pierwszej.  - zaczynamy od symbolu początkowego np. S    S --     I podpisujemy nad strzałką z której reguł/reguły korzystamy po prostu podstawiając. 

Pytania z kolokwium

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Maciej Kwaśny
 • Informatyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1386

Pytania na kolokwium z INFORMATYKI. 1. Co to jest system operacyjny i jakie spełnia funkcje. 2. \\'vmień znane Ci systemy operacyjne. 3. Co to jest plik i folder. 4. Wymień parametry charakteryzujące pamięć i procesor. 5. Wymień elementy mikrokomputera z podziałem na urządzenia wyjścia i wejści...

Wykład - wprowadzenie do przedmiotu informatyki

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Maciej Kwaśny
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Programowanie strukturalne, programowanie w którym program podzielony jest na niewielkie moduły - procedury, bądź funkcje. Programowanie strukturalne ułatwia projektowanie, testowanie a także utrzymanie kodu programu. Do najpopularniejszych języków strukturalnych zalicza się Pascal, C, Modula-2. Pr...

Wykład - definicje algorytmów

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Tadeusz Burak
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Metody Numeryczne ALGORYTMY Dr inż. Tadeusz BURAK 1 2009-04-19 Algorytm definicje Algorytm jest to sposób postępowania podczas rozwiązywania zadania Algorytm – mechaniczna procedura rozwiązywania problemu obliczeniowego problem obliczeniowy to zadanie z parametrami, niekoniecznie matematy...

Wykład - definicja algorytmu

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Tadeusz Burak
 • Informatyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

2009-04-19 ALGORYTM Algorytm, Algorytm, dokładny przepis podający sposób rozwiązania określonego zadania w skończonej liczbie kroków; zbiór poleceń odnoszących się do pewnych obiektów, ze wskazaniem porządku, w jakim mają być realizowane. Nabrał znaczenia z rozwojem informatyki, gdzie opisuj...

Wykład - podstawowe elementy systemu informacyjno-informatycznego

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Tadeusz Burak
 • Informatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

2009-04-19 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Górnictwa i Geologii Katedra Zarządzania i InŜynierii Bezpieczeństwa PREZENTACJA WYKŁADU: INFORMATYKA „SIECI” dr inŜ. TADEUSZ BURAK Tadeusz.Burak@polsl.pl Gliwice 2005 r. PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU INFORMCYJNEGO- INFORMATYCZNEGO SIEĆ ...