Informatyka - strona 36

Płaszczyzna konstrukcyjna i układy współrzędnych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Płaszczyzna konstrukcyjna i układy współrzędnych żeby tworzyć trójwymiarowy model na płaskim ekranie komputera trzeba sprawnie poruszać się w przestrzeni modelu. KaŻdy punkt modelu ma określone współrzędne kartezjańskie (x,y,z). Standardowo współrzędne odnoszą się do Globalnego Układu Współrzędnyc...

Parametry renderingu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Parametry renderingu - Materiały Materiał, to cecha obiektu określająca jego kolor, teksturę, jak odbija lub przepuszcza światło. Widoczny obok panel uwidacznia próbki materiałów dostępnych w rysunku. Materiał domyślny ma nazwę globalny i jest przypisany do elementów, dla których nie został zdefini...

Sterowanie układami współrzędnych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Sterowanie układami współrzędnych Narzędzia dostępne w palecie narzędziowej LUW (lub polecenia z menu Wyświetl) pozwalają na tworzenie nowych Lokalnych Układów Współrzędnych z wykorzystaniem róŻnych technik, oraz na poruszanie się między nimi, a układem globalnym. Przydatne ikony z narzędziami: - ...

Tworzenie brył - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Tworzenie brył, prymitywy bryłowe Bryły modelu mogą być tworzone z wykorzystaniem róŻnych technik. MoŻemy korzystać z predefiniowanych prymitywów bryłowych - pasek narzędziowy Modelowanie. NaleŻą do nich:  polibryła (bryła składająca się z prostopadłościennych i łukowych ścianek), 

Tworzenie powierzchni - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Tworzenie powierzchni Modele powierzchniowe odwzorowują kształty obiektów, mają zastosowanie tam, gdzie nie chcemy modelować wnętrza oraz w przypadkach, w których wykonanie modelu bryłowego jest niemoŻliwe lub bardzo skomplikowane. Powierzchnie reprezentowane są przez siatki o wybranej przez uŻytko...

Wizualizacja - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Wizualizacja Końcowym etapem modelowania jest utworzenie prezentacji fotorealistycznej wykonanego modelu uwzględniającej materiały, oświetlenie, tło. Narzędzia umoŜliwiające zdefiniowanie tych parametrów znajdują się w pasku narzędziowym Renderow...

Zaawansowane ustawienia renderowania - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Beata Pawłowska
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Zaawansowane ustawienia renderowania Ikona z palety Renderowanie pozwala na wybranie standardu renderowania, który decyduje o jakości otrzymanego obrazu. MoŜemy wybrać jakość Roboczą, Niską, Średnią, Wysoką i Prezentacyjną. Zakładka Kontekst renderowania zawiera ustawienia wpływające na sposób rend...

Kurs programowania w C cz. 181

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

204 DODATEK D. SKŁADNIA Tabela D.1: Symbole i słowa kluczowe Słowo Opis w tym podręczniku auto Zmienne break Instrukcje sterujące case Instrukcje sterujące char Zmienne const Zmienne continue Instrukcje sterujące default Instrukcje sterujące do Instrukcje sterujące double Zmienne else Instrukcje st...

Informatyka, Grocholewski - wykłady

 • Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Stefan Grocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1092

INFORMATYKA I HISTORIA INFORMATYKI http://www.sciaga.pl/tekst/50862-51-historia_informatyki Literatura Stefan Węgrzyn, Wykłady z podstaw informatyki, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003 Józef Kalisz, Podstawy elektroniki cyfrowej, WKŁ 2002 Iwona Dolińska, Sieci komputerowe, Wyd.WSEI Tomasz F...

Informatyka, wiedza w pigułce

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1078

Silnia: int n; long x; n=5; x=silnia(n); long silnia (int a) {int y; if (a1;a--) y=y*a;} return y;} Przekształcenie tablicy wielowymiarowej na jednowymiarową: int A[4][3]; int B[2][3][4]; int x; x=10; A[1][2]=x; int *w; int **f; x=A[1][1]; f=A; x=A[1][1]; x=*(*(f+1)+1); x=A[i][...