Ekonometria - strona 3

Model ekonometryczny z wieloma zmiennymi objaśniającymi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1540

Model ekonometryczny z wieloma zmiennymi objaśniającymi.Intepretacja. Oszacowano liniowy model opisujący kształtowanie się indeksu giełdowego GPW w Warszawie - MID- WIG. Dane do budowy modelu zaczerpnięto z notowań na sesjach giełdowych ...

Weryfikacja modelu, testowanie hipotez i estymacja przedziałowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2688

Weryfikacja modelu, testowanie hipotez i estymacja przedziałowa: Po oszacowaniu parametrów strukturalnych przy pomocy twierdzenia Gaussa - Markowa ˆ β  = ( XTX ) − 1XTY należy zbadać, czy oszacowany model dostatecznie dobrze opisuje badane zjawisko. W szczególności należy stwierdzić, czy zachodzi ...

Ekonometria egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1960

Ekonometria zestaw  0  - Finanse i Rachunkowość II rok (wszystkie grupy) Zadanie Domowe 1. Rozwiązać równanie: 1. 2 1 4 3 x 0 − 2 x 1 1 + 2 x  1 +  x  1 +  x 1 0 2 +  x 1 = 0 2.    1 2 3 3 1  − 1 0 2 1     ·  X  · 2 1 − 1 3 =    2 2...

Ekonometria egzamin zestaw 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2219

Ekonometria zestaw  1  - Finanse i Rachunkowość II rok (wszystkie grupy) Zadanie 1. Wprowadzenie do estymacji punktowej i KMRL 1. Wymień i omów założenia i tezę twierdzenia Gaussa - Markowa. Wyjaśnij dlaczego jest ono ważne. 2. Udowod...

Ekonometria egzamin zestaw 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1869

Ekonometria zestaw  2  - Finanse i Rachunkowość II rok (wszystkie grupy) Zadanie 4. W pewnym przedsiębiorstwie postanowiono zbadać zależność pomiędzy indywidualną wydaj- nością pracy pracowników ( Yt  w szt. na miesiąc) a ich stażem pracy ( Xt 1 w miesiącach) oraz faktem posiadania gospodarstwa r...

Prognozowanie ekonometryczne - omówienie

 • dr hab. inż. Ryszard Maciej Snopkowski
 • Ekonometria
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938

PROGNOZOWANIE EKONOMETRYCZNE Prognozowanie ekonometryczne polega na sporządzaniu prognozy na podstawie modelu ekonometrycznego opisującego kształtowanie się zmiennej prognozowanej. Narzędziem badania powiązań zmiennych ekonomicznych jest model ekonometryczny Model ekonometryczny jest to funkcja...

Prognozy na podstawie modeli wyrównywania wykładniczego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Maria Jadamus-Hacura
 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 504

Prognozy na podstawie modeli wyrównywania wykładniczego Duże znaczenie praktyczne modeli wyrównywania wykładniczego polega na tym, że nadają się one do konstrukcji prognoz nie tylko w warunkach ustabilizowanego rozwoju interesujących nas zjawisk ekonomicznych, lecz także i wtedy, gdy rozwój ten prz...

Interpretacje ekonometczne.

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Topolewski
 • Ekonometria
Pobrań: 161
Wyświetleń: 952

Tendencja rozwojowa : y w analizowanym czasie rósł w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego śr. licząc o a 1 (jedn. y) Na podst. danych można szacować, że w (roku poprzedzającym badanie) y mógł być na poziomie a 0 Rzeczywista wart. y odchyla się od wart. teoret. obliczonej z oszacowanej f-cji ...

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych - Jednorównaniowy model ekonomet...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Topolewski
 • Ekonometria
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2212

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Ekonometria jest nauką o metodach matematycznych i statystycznych stosowanych do badania ilościowych zależności występującymi między zjawiskami ekonomicznymi. Podstawowym obiektem rozpatrywanym w ekonometrii jest model ekonometryczny. Modelem ekonometrycznym n...

Podstawy ekonometrii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Topolewski
 • Ekonometria
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1176

Ekonometria bada związki o charakterze ilościowym występujące pomiędzy elementami zjawisk ekonomicznych za pomocą metod statystycznych i matematycznych. Ekonometrię można stosować wtedy, gdy: badane zjawisko ekonomiczne musi być stabilne, tj. ulegać jedynie niewielkim i powolnym zmianom, zjawisk...