Ekonometria - strona 3

Model ekonometryczny z wieloma zmiennymi objaśniającymi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1519

Model ekonometryczny z wieloma zmiennymi objaśniającymi.Intepretacja. Oszacowano liniowy model opisujący kształtowanie się indeksu giełdowego GPW w Warszawie - MID- WIG. Dane do budowy modelu zaczerpnięto z notowań na sesjach giełdowych ...

Weryfikacja modelu, testowanie hipotez i estymacja przedziałowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2660

Weryfikacja modelu, testowanie hipotez i estymacja przedziałowa: Po oszacowaniu parametrów strukturalnych przy pomocy twierdzenia Gaussa - Markowa ˆ β  = ( XTX ) − 1XTY należy zbadać, czy oszacowany model dostatecznie dobrze opisuje badane zjawisko. W szczególności należy stwierdzić, czy zachodzi ...

Ekonometria egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1890

Ekonometria zestaw  0  - Finanse i Rachunkowość II rok (wszystkie grupy) Zadanie Domowe 1. Rozwiązać równanie: 1. 2 1 4 3 x 0 − 2 x 1 1 + 2 x  1 +  x  1 +  x 1 0 2 +  x 1 = 0 2.    1 2 3 3 1  − 1 0 2 1     ·  X  · 2 1 − 1 3 =    2 2...

Ekonometria egzamin zestaw 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2170

Ekonometria zestaw  1  - Finanse i Rachunkowość II rok (wszystkie grupy) Zadanie 1. Wprowadzenie do estymacji punktowej i KMRL 1. Wymień i omów założenia i tezę twierdzenia Gaussa - Markowa. Wyjaśnij dlaczego jest ono ważne. 2. Udowod...

Ekonometria egzamin zestaw 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1820

Ekonometria zestaw  2  - Finanse i Rachunkowość II rok (wszystkie grupy) Zadanie 4. W pewnym przedsiębiorstwie postanowiono zbadać zależność pomiędzy indywidualną wydaj- nością pracy pracowników ( Yt  w szt. na miesiąc) a ich stażem pracy ( Xt 1 w miesiącach) oraz faktem posiadania gospodarstwa r...

Prognozowanie ekonometryczne - omówienie

 • dr hab. inż. Ryszard Maciej Snopkowski
 • Ekonometria
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

PROGNOZOWANIE EKONOMETRYCZNE Prognozowanie ekonometryczne polega na sporządzaniu prognozy na podstawie modelu ekonometrycznego opisującego kształtowanie się zmiennej prognozowanej. Narzędziem badania powiązań zmiennych ekonomicznych jest model ekonometryczny Model ekonometryczny jest to funkcja...

Prognozy na podstawie modeli wyrównywania wykładniczego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Maria Jadamus-Hacura
 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 504

Prognozy na podstawie modeli wyrównywania wykładniczego Duże znaczenie praktyczne modeli wyrównywania wykładniczego polega na tym, że nadają się one do konstrukcji prognoz nie tylko w warunkach ustabilizowanego rozwoju interesujących nas zjawisk ekonomicznych, lecz także i wtedy, gdy rozwój ten prz...

Interpretacje ekonometczne.

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Topolewski
 • Ekonometria
Pobrań: 140
Wyświetleń: 931

Tendencja rozwojowa : y w analizowanym czasie rósł w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego śr. licząc o a 1 (jedn. y) Na podst. danych można szacować, że w (roku poprzedzającym badanie) y mógł być na poziomie a 0 Rzeczywista wart. y odchyla się od wart. teoret. obliczonej z oszacowanej f-cji ...

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych - Jednorównaniowy model ekonomet...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Topolewski
 • Ekonometria
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2198

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Ekonometria jest nauką o metodach matematycznych i statystycznych stosowanych do badania ilościowych zależności występującymi między zjawiskami ekonomicznymi. Podstawowym obiektem rozpatrywanym w ekonometrii jest model ekonometryczny. Modelem ekonometrycznym n...

Podstawy ekonometrii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Topolewski
 • Ekonometria
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1162

Ekonometria bada związki o charakterze ilościowym występujące pomiędzy elementami zjawisk ekonomicznych za pomocą metod statystycznych i matematycznych. Ekonometrię można stosować wtedy, gdy: badane zjawisko ekonomiczne musi być stabilne, tj. ulegać jedynie niewielkim i powolnym zmianom, zjawisk...