Ekonometria - strona 16

Modele szeregów czasowych z trendem

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Maria Jadamus-Hacura
 • Ekonometria
Pobrań: 98
Wyświetleń: 686

Modele szeregów czasowych z trendem Model szeregu czasowego, w którym występuje tendencja rozwojowa oraz wahania przypadkowe , a rolę zmiennej objaśniającej odgrywa zmienna cz...

Modele szeregów czasowych ze stałym poziomem zmiennej

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Maria Jadamus-Hacura
 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1078

. Modele szeregów czasowych ze stałym poziomem zmiennej prognozowanej Gdy w szeregu czasowym występuje składowa systematyczna w postaci stałego (przeciętnego) poziomu i wahania przypadkowe, do prognozowania używa się zwykle następujących me...

Ekonometria - rozkład reszt

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Maria Jadamus-Hacura
 • Ekonometria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1211

Rys. 1.7. Rozkład reszt Rys. 1.8. Zgodność rozkładu reszt z rozkładem normalnym Najprostszą charakterystyką poprawnego rozkładu reszt jest jego symetria, która oznacza równe prawdopodobieństwa występowania reszt ujemnych i dodatnich. Na rys. 1.7 liczba reszt dodatnich wynosi 9, a ujemnych -10, tak...

Ekonometria - wprowadzenie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Maria Jadamus-Hacura
 • Ekonometria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

Dane otrzymane w wyniku obserwacji zjawiska w jednakowo oddalonych od siebie momentach czasu lub w kolejnych, równych sobie, przedziałach czasu tworzą tzw. szereg czasowy. Zmiany zjawiska w czasie mogą podlegać pewnym prawidłowościom, któryc...

Wybór postaci analitycznej funkcji trendu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Maria Jadamus-Hacura
 • Ekonometria
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756

Wybór postaci analitycznej funkcji trendu Podstawą metody analitycznej wygładzania szeregu czasowego jest wyznaczenie postaci funkcji trendu i jej parametrów. W sformułowaniu hipotezy dotyczącej postaci analitycznej funkcji trendu pomoże nam przede wszystkim praktyczna znajomość prawidłowości kszta...

Ekonometria-zadanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

  1                      ZESTAW I  Zadanie 1  W cementowni wyznaczono następującą zaleŜność miesięcznych kosztów  produkcji (Yt, mln jp.) od wielkości produkcji Xt (tys. ton):    Yt = 0,0001 + 1,5Xt – 0,04Xt 2 + 0,0007X t 3    a)  zapisać zaleŜność przeciętnego miesięcznego kosztu produkcji 1 tony ...

Ekonometria-zadania i teoria

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

  1  TEORIA                   ZESTAW III    Dana jest zaleŜność:  ε α α α α + + + + = k k X X X Y ... 2 2 1 1 0 ,    Estymujemy parametry takiego modelu. Otrzymujemy  ε + + + + = k k X a X a X a a Y ... 2 2 1 1 0 ,    (*)    •  LINIOWOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO – TEST LICZBY SERII.  Sformułowanie j...

Prognozowanie ekonometryczne - Model ekonometryczny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

  1  PROGNOZOWANIE EKONOMETRYCZNE (PREDYKCJA EKONOMETRYCZNA)   ZESTAW V    Zbudowany i pozytywnie zweryfikowany jednorównaniowy model ekonometryczny  jest uŜyteczny do analizy zaleŜności między zmiennymi uwzględnionymi w  modelu w okresie, z którego pochodziły dane statystyczne słuŜące do  oszacowa...

Nieliniowe modele ekonometryczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

  1  NIELINIOWE MODELE EKONOMETRYCZNE, FUNKCJA PRODUKCJI     ZESTAW VI    Przykład:  Weźmy pod uwagę dwa modele jednorównaniowe:  (1)  ε + + + = 2 cX bX a Y ,  (2)  ξ + + + = Z g gX f Y 2 ,  Gdzie X,Y,Z oznaczają zmienne, a,b,c,f,g parametry strukturalne modelu,  natomiast  ξ ε ,  są składnikami lo...

Wartości krytyczne dla testu liczby serii (test lewostronny)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1197

Wartości krytyczne dla testu liczby serii (test lewostronny)        025 , 0 2 = γ   05 , 0 2 = γ   n1  n2   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15   16  17  18  19  20  2                                      ...