Zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 17

Zadanie domowe wprowadzenie do pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Zadanie domowe - ćwiczenia 3 „Wprowadzenie do pracy” Wprowadzenie do pracy ma kilka podstawowych funkcji : Funkcja adaptacyjna oznacza możliwie najwcześniejsze wykorzystanie potencjału pracownika tj. już od pierwszego dnia obecności na danym stanowisku. Fu nkcja motywacyjna wprowadzenia do pracy ...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykłady

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Krystyna Kmiotek
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 287
Wyświetleń: 917

WYKŁAD 1 Zarządzanie kadrami - zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiągnięcie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb (rozwój) pracowników [T. Listwan] ZZL - określona koncepcja zarządzania w obszarze funkcji personalnej przedsiębiorstw, w której zasoby ludzkie postrzega się ja...

Zarządzanie zasobami ludzkimi pytania egzamin, (sem 3)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Rakowska
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1694

PYTANIA EGZAMINACYJNE 1. Jaka jest różnica między ZZL a ZKL? 2. Dlaczego obserwuje się wzrost zainteresowania ZKL? 3. Zdefiniuj kapitał intelektualny i jego składniki według trzech dowolnych autorów. 4. Jak rozumiesz kapitał ludzki w skali społeczeństwa, organizacji i jednostki. 5. Jak zmieniało s...

Akordowa forma wynagrodzeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Beata Maria Skowron-Mielnik
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1008

Akordowa forma wynagrodzeń W modelowym ujęciu forma akordowa wyraża się tym, że pracownik jest opłacany proporcjonalnie do ilości wykonanej pracy, wyrażonej m.in. wykonanymi produktami, usługami lub czynnościami. Wysokość wynagrodzenia jest więc uzależniona od osobistego zaangażowania i wysiłku pra...

Błędy przy procesie rekrutacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Beata Maria Skowron-Mielnik
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

Błędy przy procesie rekrutacji: Źle przeprowadzona analiza stanowiska pracy, co prowadzi do ustalenia niewłaściwego lub niejasnego profilu poszukiwanej osoby (najczęściej popełniany i najbardziej istotny) Wykorzystywanie niewłaściwych metod i narzędzi lub niewystarczającej liczby metod i narzędzi d...

Forma kafeteryjna wynagrodzeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Beata Maria Skowron-Mielnik
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Forma kafeteryjna wynagrodzeń (kafeteria) Jej istotą jest indywidualizacja wynagrodzeń poprzez stworzenie pracownikom możliwości dokonywania wyboru świadczeń spośród określonego ich zestawu (listy, menu). Mogą to być m.in. wypłaty gotówkowe, czas wolny jako alternatywa dodatkowych świadczeń pienięż...

Forma pakietowa wynagrodzeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Beata Maria Skowron-Mielnik
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2443

Forma pakietowa wynagrodzeń Punktem wyjścia w tworzeniu wynagrodzenia jest dla poszczególnych osób (najczęściej na najwyższych stanowiskach) lub określonych grup pracowniczych jest ogólna pula środków, która następnie jest dzielona na różne składniki obejmujące wynagrodzeni stałe, zmienne krótko- i...

Metoda oceny pracowników

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Beata Maria Skowron-Mielnik
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Metoda oceny pracowników - Porównywanie parami Polega ona na dokonywaniu, w ramach wcześniej ustalonego kryterium, porównania każdego pracownika z każdym. Temu pracownikowi, który korzystniej wypadł w porównaniu, przyznaje się punkt. Po dokonaniu porównania parami wszystkich ze wszystkimi oblicza s...

Metody zarządzania ryzykiem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Beata Maria Skowron-Mielnik
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

Metody zarządzania ryzykiem Metody organizacyjne: Unikanie ryzyka (wstrzymywanie się od podejmowania działań) Redukcja ryzyka ( podwyższanie profesjonalizmu działań) Metody finansowe: Zatrzymywanie ryzyka (działanie i ponoszenie kosztów) Transfer ryzyka (dzielenie odpowiedzialności z innymi podmiot...

Model oceny szkolenia Kirkpatricka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Beata Maria Skowron-Mielnik
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

Model oceny szkolenia Kirkpatricka Model stosowany jest w celu uzyskania informacji zwrotnej o efektach danego szkolenia i jego wartości dla organizacji. Jego geneza sięga lat 50. XX wieku, a ogólne założenie brzmi, że cele szkoleniowe ...