Geografia usług - strona 10

Interpolacja - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700

I. Interpolacja 5. Na ka˝dym z odcinków podpisz wartoÊci odpowiadajàce ka˝demu oznaczonemu punktowi (koƒce ma∏ych odcinków). 1. Na rysunku oznaczono punkty pomiaru wysokoÊci bezwzgl´dnej i podano wynik pomiaru. 16 13 11 8 15 16 13 13 15 20 17 23 22 22 17 21 24 32 27 22 19 ...

Zmiany Bałtyku - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

PGI - Państwowy Instytut Geologiczny :: Jak zmieniał się Bałtyk Strona 1 z 9 Jak zmieniał się Bałtyk Jednym ze skutków globalnego ocieplenia moŜe być katastrofalny wzrost poziomu mórz i oceanów. Aby ocenić zagroŜenie, geolodzy odtwarzają zmiany poziomu mórz, jakie zachodziły w niedalekiej prze...

Kartodiagram i kartogram - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

V. Kartodiagram i kartogram Wykonanie mapy metodà kartodiagramu Wykonanie mapy metodà kartogramu Kartodiagram jest metodà prezentacji zjawisk polegajàcà na rozmieszczeniu diagramów na mapie. Najcz´Êciej odnoszà si´ one do powierzchni (np. województwa, powiatu lub gminy). WartoÊç liczbowà zja...

Konflikty międzynarodowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 119
Wyświetleń: 812

KONFLIKTY MIĘDZYNARODOWE 1. Konflikt międzynarodowy – definicja – jest to ostrzejsza forma sporu, w którym państwa wykorzystują różne środki, w tym siły zbrojne, dla obrony własnych interesów. Możliwe wykorzystywane „środki” = formy nacisku: sankcje ekonomiczne, cła ochronne, wizy, bojkot towar...

Litosfera i antroposfera - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1176

Podsumowanie 1. System jest to zbiór elementów wchodzàcych we wzajemne relacje. 2. PodejÊcie systemowe umo˝liwia jakoÊciowy i iloÊciowy (matematyczny) opis powiàzaƒ w obr´bie systemu. 3. Ziemia jest systemem otwartym. 4. System przyrodniczy Ziemi tworzà sfery. 5. Sfery Ziemi sà ze sobà ÊciÊle ...

Minerały i ich charakterystyka - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

MINERAŁY I ICH CHARAKTERYSTYKA Nazywając rodzaj skał, podając ich wiek, określając wzajemne ułożenie warstw skalnych podajemy cechy budowy geologicznej. Najmniejszym, z punktu widzenia geologii elementem są minerały, które budują skały tworzące skorupę ziemską. Minerał jest pierwiastkiem lub zw...

Definicja minerałów - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 112
Wyświetleń: 840

MINERAŁY Minerał – jest najmniejszym (w sensie geologicznym) elementem skorupy ziemskiej, powstałym w sposób naturalny. Ma określony skład chemiczny (pierwiastek, związek lub mieszanina związków) i cechy fizyczne. Minerały mogą być krystaliczne lub bezpostaciowe. Minerały krystaliczne – ciała c...

Morze Martwe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Morze Martwe 1 Morze Martwe ‎Morze Martwe Morze Martwe w 2000 roku. Państwo  Izrael  Jordania  Palestyna Powierzchnia 1027 km² Wymiary 75,95 × 4,5-16 Głębokość 400 m Objętość 111 km³ Wysokość lustra –418 m n.p.m. Zasolenie ...

Okręgi przemysłowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2730

Okręgi przemysłowe 1. Rodzaje przestrzennych form koncentracji przemysłu • Ośrodek przemysłowy – miejscowość posiadająca zakłady przemysłowe • Okręg przemysłowy – obszar o dużym nagromadzeniu zakładów przemysłowych, które wykazują ze...

Osadnictwo - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

Osadnictwo Wiadomości ogólne: Osadnictwo to zasiedlanie przez ludzi określonych obszarów, Dwie podstawowe jednostki osadnicze to: wieś i miasto, Wieś jest osadą rolniczą, tzn. taką w której większość ludności zajmuje się rolnictwem. Ponadto jest bardziej zespolona ze środowiskiem przyrodniczym n...