Standardy sprawozdawczości finansowej - strona 4

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2352

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Sprawozdanie finansowe ogólnego przeznaczenia (par. 7) Sprawozdanie finansowe dostarcza informacji o (par. 9) aktywach zobowiązaniach kapitale własnym przychodach i kosztach, łącznie z zyskami i stratami pozostałych zmianach w kapitale własnym przepł...

MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 707

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (MSR 7) jeden z podstawowych elementów sprawozdania finansowego jednostki (obligatoryjny w MSR 1) dostarcza kluczowych informacji o jej wypłacalności zdolności do generowania na...

MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe- opracowanie...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1750

REZERWY MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe Rezerwy - zobowiązania, których kwota lub termin zapłaty są niepewne Tworzenie rezerw: Wn Konto kosztów (wpływ na wynik finansowy) Ma Konto Rezerwy (zobowiązania - ujęcie w bilansie) Tworzenie rezerw na zobowiązania ma miejsce w...

MSR 41 Rolnictwo- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1582

Aktywa biologiczne MSR 41 Rolnictwo Działalność rolnicza - zarządzanie przez jednostkę gospodarcza przemianą biologiczną przeznaczonych na sprzedaż aktywów biologicznych - w produkty rolnicze lub w inne aktywa biologiczne. Działalność rolnicza: Hodowla i chów inwentarza żywego, Leśnictwo

Należności i zobowiązania- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

Należności i zobowiązania NALEŻNOŚCI Brak definicji w MSSF,. Rozpatrywane na tle definicji aktywów, zasady wyceny takie jak określono dla inwestycji finansowych (należności i udzielone pożyczki) ZOBOWIĄZANIA Zdefiniowane w Ramach Koncepcyjnych Wycena należności i zobowiązań w walutach obcych (...

Parametry i modele wyceny- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 700

Parametry wyceny (art. 28 UoR) Cena zakupu: kwota należna sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawny...

Podstawowe zagadnienia- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 329
Wyświetleń: 812

Rachunkowość Dostarcza informacje o pozycji finansowej, dokonaniach i zmianach tej pozycji które to informacje są użyteczne dla szerokiego grona potencjalnych użytkowników do podejmowania przez nich decyzji ekonomicznych (f. informacyjna rachunkowości) Sztuka pomiaru, prezentacji i interpretowania...

Ramy koncepcyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1603

Ramy koncepcyjne (RK) Teoria dająca oparcie dla treści standardów i sposobu ich stanowienia, osnowa pojęciowa (W. Nowak) Konstytucja, spójny system powiązanych zasad i podstaw, który może prowadzić do jednolitych standardów (US FASB) Ramy koncepcyjne (RK) IASC/IASB- 1989 Nowe RK- projekt wspólny...

Sprawozdanie z całkowitych dochodów- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 791

Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wszystkie pozycje przychodów i kosztów ujętych w danym okresie jednostka prezentuje w : pojedynczym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, lub dwóch sprawozdaniach: sprawozdaniu przedstawiającym składnik zysków i start (jednostkowy rachunek zysków i strat) oraz w...

Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 777
Wyświetleń: 1715

03.10.2012 Wykład 1 Sprawozdawczość finansowa - wymogi formalne: Literatura: „Sprawozdawczość i analiza finansowa”, H. Buk „Sprawozdawczość jednostkowa i skonsolidowana”, Gargusewicz, „Sprawozdawczość finansowa”, Świderka, Ustawa o rachunkowości Egzamin: Pisemny Test jednokrotnego wyboru Os...