Standardy sprawozdawczości finansowej - strona 3

Rezerwy -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 707

Rezerwy B - zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: I - Rezerwy na zobowiązania II - Zobowiązania długoterminowe III - Zobowiązania krótkoterminowe IV - Rozliczenia międzyokresowe BI - Rezerwy na zobowiązania : 1. Rezerwa z t...

Ustalenie pozaewidencyjne pozycji korygującej zmiana sanu produktów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2128

USTALENIE POZAEWIDENCYJNE POZYCJI KORYGUJĄCEJ ZMIANA STANU PRODUKTÓW Sposób I Rodzaj produktu Zmiana stanu (bz/sk-bo/sp) Działanie Wyroby gotowe + Dodać - Odjąć Półprodukty + Dodać - Odjąć Produkty w toku + Dodać - Odjąć Rozliczenia międzyokresowe kosztów - operacyjne Czynne + D...

Ustalenie wyniku ze sprzedaży -metoda porównawcza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1330

USTALENIE WYNIKU ZE SPRZEDAŻY (METODA PORÓWNAWCZA) Przychody ze sprzedaży produktów 140 000 Koszty rodzajowe 100 000 Stan początkowy WG 60 000 Stan końcowy WG 50 000 Zmniejszenie stanu zapasu WG 10 000 Koszty sprzedanych produktów 91...

Użytkownicy sprawozdań finansowych -podział

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

Użytkownicy sprawozdań finansowych : Inwestorzy - ryzyko inwestycji kapitałowych i ich stopa zwrotu. Zdolność jednostki do wypłacenia dywidendy Pracownicy - stabilność, rentowność pracodawców. Zdolność jednostki do wypłacenia wynagrodzeń, świadczeń emerytalnych, tworzenia miejsc pracy Kredytodawcy ...

Wriant porównawczy -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

WARIANT PORÓWNAWCZY: Wariant porównawczy stosują małe i średnie firmy. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (pozycje zrównywane algebraicznie, żeby prawidłowo ustalić wynik finansowy): Przychody netto ze sprzedaży produktów (właściwe przychody) Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+) , zmnie...

Wycena aktywów i pasywów -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1638

Wycena aktywów i pasywów. Trwała utrata wartości : Zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizując...

Zadanie- ustalenie wartości zmiany

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 826

Zadanie : ustalić wartość zmiany stanu produktów w danym okresie Sposób I Koszty wytworzenia produktów ogółem: 31 200 W tym poniesione koszty 30 000 RMB 1200 Pozycja Stan bo Stan bz Zmiana bz-bo Wpływ na zmianę stanu produktów Wyroby gotowe 1 6000 -4000 -4000

Zysk (strata) z la ubiegłych -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

Zysk (strata) z lat ubiegłych : Niepodzielne do dnia bilansowego zysku z lat ubiegłych - czasami takie sytuacje się zdarzają Niepokryta strata z lat ubiegłych - częściej się zdarza KSH nie określa granicznego terminu, kiedy ma być strata ...

Informacje dodatkowe w sprawozdaniu finansowym- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 931

Informacje dodatkowe (MSR 1) Struktura Informacje dodatkowe: prezentują informacje na temat podstawy sporządzania sprawozdania finansowego i szczegółowych stosowanych zasad (polityki) rachunkowości ujawniają informację wymagane przez MSSF, jeżeli nie są one prezentowane gdzie indziej w sprawozda...

Inwestycje finansowe- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 525

Inwestycje finansowe Aktywa finansowe (skutek zawartego instrumentu finansowego) MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujmowanie informacji MSSF 9 Instrumenty finansowe Klasyfikacja aktywów finansowych na potrze...