Chemia - strona 22

Roztwory buforowe-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2212

7.8. Roztwory buforowe    Roztworami  buforowymi  (albo  buforami)  nazywamy  roztwory  zachowujące  w przybliŜeniu  stałą  wartość  pH  podczas  dodawania  do  nich  niewielkich  ilości  mocnych  kwasów  lub  zasad  albo  podczas  rozcieńczania  ich  wodą  (czyli  są  to  roztwory  wykazujące  wła...

Zadania z hydrolizy z odpowiedziami

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2261

Zadania do rozdziału 7 – hydroliza– z korektą z dnia 23.04.2007 1. Obliczyć pH i stopień hydrolizy 0,200 M roztworu NH4NO3. 2. Obliczyć stężenie amoniaku w roztworze NH4Cl o sile jonowej 0,0500 M. 3. Zmieszano  50,0 cm3  0,300 M  roztworu  amoniaku  z  100 cm3  0,150 M  roztworu  kwasu  jodowodorow...

Protolityczne równowagi w roztworach soli -opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

Protolityczne równowagi w roztworach soli (hydroliza soli). W roztworach wodnych soli zachodzą równowagowe reakcje przenoszenia protonów od kationowych kwasów  Brönsteda  do  cząsteczek  wody  lub  od  cząsteczek  wody  do  anionowych  zasad  Brönsteda.  Woda  spełnia  więc,  w zależności  od  rodz...

Degradacja materiałów konstrukcyjnych

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Degradacja materiałów konstrukcyjnych  i jej zapobieganie    Rodzaje degradacji  elektrochemicznabiologicznachemiczna  Elektrochemiczna korozja stali  • Rdzewienie: pokrywanie powierzchni stali lu luźźnnąą, ,  nieprzywieraj ącą warstwą uwodnionego tlenku uwodnionego  żelaza(IIIelaza(III) Fe) Fe22OO...

Materiały konstrukcyjne pochodzenia naturalnego

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

       Materia ły konstrukcyjne   pochodzenia naturalnego  Naturalne materiały konstrukcyjne  Ro ślinne:  •drewno  •papier  •włókna roślinne    Zwierz ęce  •skóra  •włókna pochodzenia zwierzęcego    Drewno     •lekkie  •tanie  •dekoracyjne  •wytrzymałe  •łatwe do obróbki  •mało odporne na degradacj...

Przemysł chemiczny - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

Przemys ł chemiczny  • Tlen 21%  • Argon 0.93%  • Dwutlenek węgla 0.035%  • Neon 0.0018%  • Hel 0.00052%  • Metan 0.00014%  • Krypton 0.00010%  • Tlenek azotu 0.5%  • Wodór 0.5%  • Ksenon 0.9%  • Ozon 0.9%  • Para wodna do 3%    Struktura atmosfery  • Temperatura zmienia się z wysokością  • Ciśnien...

Materiały konstrukcyjne - tworzywa sztuczne

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

Materiały konstrukcyjne:  tworzywa sztuczne    Siły międzycząsteczkowe  •siły dyspersyjne  •siły dipol-dipol  •wiązanie wodorowe  •wiązanie kowalencyjne  •wiązanie jonowe    Polimery  poly : wiele meros : człon, część  Właściwości:  ...

Kolokwium - aldehydy i ketony (sem II)

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Maja Bryk
 • Chemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

KOLKWIUM ALDEHYHY I KETONY Zastaw 3 1. Roztwór zawierający 2,2 g pewnego aldehydu zmieszano w środowisku zasadowym z Cu(OH)2 i ogrzano. Wytracony w reakcji tlenek miedzi 1 ważył 7,2g . ustal wzór aldechydu masy atomowe C12 H1 O16 Cu 63,5 2. d...

Kolokwium - aldehydy i ketony (sem II) - Masa etanalu

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Maja Bryk
 • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

KOLOKWIUM ALDEHYDY I KETONY ZESTAW 1 1. OBLICZ masę etanalu, która w środ.kwasnym przereaguje z 11,9g jonów MnO4-, wiedzac ze mangan redukuje sie do Mn+2. C=12 H=1 O=16 Mn=55 2.dobierz wspólczynniki: C6H5CHO + K2CrO7+H2SO4 = C6H5COOH +Cr2(SO4)3 +...

Kolokwium węglowodory (sem II)

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Maja Bryk
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1260

KOLOKWIUM WĘGLOWODORY ZESTAW 1 1. obliczyc ile karbidu nalezy uzyc do otrzymania w reakcji z woda 67,2 dm3 acetylenu. 2.wzory pólstruk., ktore z nich tworza izomery geometryczne? i napisac te izomery: a) 3,4-dimetylo-heks-3-en; b)1,2-dihydroksy-cy...