Polska Norma PN-EN ISO 14688-1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3444
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska Norma PN-EN ISO 14688-1 - strona 1

Fragment notatki:

Część 1: Oznaczenie i opisy.

(…)


Charakterpowiezchni
Szorstka
Gladka
5.3 Oznaczanie
skladumineralnego
jest
poszczeg6lnych
gruntu
Skladmineralny
czqstek
oznaczany wedlug
zasadgeologicznych.
Nazwy
wystg
pujacych
powinny dolaczone opisugruntu. czasie
mineraldw,
razem nazwq pokrycia,
z
ich
bye
do
W
badania
jest
gruboziamistej badaniu
polowym
frakcji
w
niezbedna lupa.
czQsto
UWAGA: Czqstkizwiruse zwykle fragmentami
skal, np. piaskowca,
wapienia

cementujEcej.
UWAGA: Duzawytrzymalose stanie
OSTRZEZENIE Kwas solny moie wytwarza6gazy truiqce, gdy bada sig nim grunly skaione chemicznie.
5.11 Metody oznaczania iopisu grunt6w organicznych
lub
Zapach gruntu moze wskazywacna lo, 2e ma on charakternieorganiczny organiczny.
Swie2e,wilgotne
pzez podgzewaniewilgotnej
gruntyorganiczne
zwyklemajqzapachplesni,kt6rymo2ebye zintensyfikowany
p16bki.
w
Rozkladaj4ce zgnileskladnikiorganiczne grunciemogq by6 rozpoznawane
sie,
dzigkiich zapachowi
pfty dodaniu rozcieiczonegokwasu solnego
typowemudla siarkowodoru,
kt6ry moze bye zintensyfikowany
po
majq ziemistyzapach.
do pr6bki.Suche ily nieorganiczne zawilgoceniu
5.12 Oznaczaniestopnia rozloienia torfu
Oznaczaniestopnia rozlozeniatorfu mozna pzevowadzae pzez Sciskanie
mokrej pr6bki w rQku(patrzTajego
blica 5). Jesli Sciskanie…
… podstawieokreSlonego
3.8
plastycznoSC
l
przy zmianach
mechanicznych
cecha grunt6w spoistychokre6lajqcaich podatno56na zmianq wla6ciwoSci
wilgotnoSci
3.9
grunty wulkaniczne
materialypiroklastyczne
tworzqce sie i formowanew wyniku wybuchu wulkanu, np. pumeks,zuzel, popiot
wulkaniczny
4
4.1
gruntu
Oznaczanie
Postanowieniaog6lne
grunt6w,K6re zazwyczajpozwalajqna oznaczeniegruntu
W podrozdzia{ach do 4.10 podanowla6ciwo6ci…

jest
gl6wna oznaczany
(patz Tablica
i opisywany
wedlug
wielkoSci
czqstek,
slrukturybarwy
i
3).
Tablica3 - Oznaczanieopis grunt6wwulkanicznych
i
Termin
Wymiary
czestek
mm
Glazywulkaniczne
Opis
>63
Lapille
Pumeks
> 2,0 < 6,3
Cz4stkise pecherzykowate,
czarne
Skoria(2u2el)
Popiol
wulkaniczny
Piasek
wulkaniczny
Czastki sa pQcherzykowate,biale
< 2,O
Tuf
Grunt wykazuje charakterystyczne (duze zrdznicowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz