Politechnika Warszawska - strona 545

Zasada praworządności i zasada legalności - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2856

Zasada praworządności i zasada legalności - ich definicje oraz aspekty. z. legalności - każde działanie powinno mieć swoją podstawę prawną z. praworządności - każde działanie mieści się w granicach prawa, tzn. jest niesprzeczne z jakimkolwiek elementem porządku prawnego 2 aspekty: - stanowienie p...

Wykład - części prawa cywilnego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

Przedstaw części prawa cywilnego: W prawie cywilnym wyodrębnia się następujące działy: część ogólną- dotyczącą zasad wspólnych całemu prawu cywilnemu; prawo rzeczowe - odnoszące się do rzeczy; prawo zobowiązań- zawierające normy prawa ...

Rodzaje praw rzeczowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Rodzaje praw rzeczowych. a) prawa na rzeczy własnej b) prawa na rzeczy cudzej (spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego wykonane na majątku spółdzielni) a) Prawo własności - jest najszerszym prawem rzeczowym, jest nieograniczone i bezterminowe. Własność nie jest linią prostą, rozciąga się na słup p...

Użytkowanie wieczyste - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602

16. Użytkowanie wieczyste - treść: Polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością państwa, gminy lub związku gmin osobie fizycznej lub prawnej na czas określony 99 lat (wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż...

Czynniki kształtujące administrację - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kisilowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 924

2. Czynniki kształtujące administrację. Na kształtowanie administracji publicznej w danym państwie, to jest struktury zadań i formy działania ma wpływ wiele czynników. Są one różnorodne. Działają mniej lub bardziej intensywnie, zmieniają się w czasie lub działają stale. Czynnikiem, który w najwięks...

Zagadnienia na temat prawa Obywateli UE

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w UE
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Temat : Obywatelstwo UE Proponowane zagadnienia w opracowaniu poszczególnych praw obywateli UE: Historia danego prawa: geneza, ewolucja Obecne podstawy prawne danego prawa ( prawo unijne: pierwotne, wtórne; orzecznictwo TSUE) Sens, treść danego prawa, konkretne przykłady Problemy przy urzeczywi...

Konkurencja doskonała - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Rynek doskonale konkurencyjny występuje w przypadku, gdy liczba kupujących i sprzedających jest na tyle duża, iż ich indywidualne decyzje nie wpływają na poziom cen (będący wynikiem działania podaży i popytu). Panuje tu informacja doskonała - każdy posiada dokładną informację o rynku. Firma na takim...

Skutki monopolizacji rynku - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4270

Skutki monopolizacji rynku: Negatywne : wysokie ceny ograniczona produkcja redystrybucja dochodów społecznie negatywna Pozytywne : zjawisko „korzyści skali” - pracuje dużo ...

Amortyzacja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

Amortyzacja, wyrażona w pieniądzu równowartość zużycia środka trwałego. Amortyzacja może dotyczyć także wartości niematerialnych i prawnych: licencji, znaków towarowych czy praw autorskich. Jest ona: 1) instrumentem pomiaru zmniejszania się początkowej wartości trwałego majątku przedsiębiorstwa wsku...

Koszt zdartych zelówek - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2009

Tzw. koszty zdartych zelówek - są związane z tym, że w warunkach wysokiej inflacji ludzie dążą do utrzymywania mniejszych zasobów gotówki, co związane jest z pewnymi kosztami, jak np. koszty dojazdu do bankomatu - wraz z rozpowszechnianiem się obrotu bezgotówkowego znaczenie tych kosztów będzie male...