Politechnika Warszawska - strona 524

Statystyka - pytanie 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 413

2. Odróżnij cechy mierzalne i niemierzalne. Nie zapomnij o przykładach. Czym różnią się cechy porównywalne od tylko odróżnialnych? Cechy mierzalne to takie, którym można przyporządkować miarę, czyli liczbę natężenia cechy wraz ze stosownym mianem. Przykładem jest gęstość mierzona w g/cm3. Cechom ni...

Statystyka - pytanie 8

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

8. Jakiego rodzaju błędy zagrażają badaniom statystycznym? Jak im zapobiegać? Badania statystyczne mogą być obarczone błędem typu: 1. Brakiem zbadania całej populacji (przy badaniu pełnym) 2. Przy badaniu niepełnym (częściowym, nazywanym próbą) brak

Statystyka - pytanie 9

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

9. Dlaczego tak trudno przeprowadzić badanie pełne? Odpowiedź zilustruj przykładem. Badanie pełne to badanie obejmujące całą populację. Zazwyczaj 90-95% populacji stanowią obiekty typowe (łatwo do nich dotrzeć i pomierzyć) a reszta to obiekty nietypowe, które trudno poddać badaniu. A właśnie one p...

Statystyka - pytanie 25

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015

25. Przedstaw miary wartości przeciętnej. Po co ich aż tyle? Miary przeciętne klasyczne: - średnia arytmetyczna - średnia geometryczna - średnia harmoniczna Miary przeciętne pozycyjne: - dominanta - kwartyle (pierwszy, drugi czyl...

Statystyka - pytanie 26

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

26. W jakich przypadkach sięgamy po średnią, a w jakich po dominantę lub medianę? Odpowiedź zilustruj przykładem. Są to miary wartości przeciętnej klasyczne Średnia informuję o typowej wartości badanej cechy w danej populacji, średnia sięgamy gdy chcemy obliczyć średnia ocen. Dominanta jest wartoś...

Statystyka - pytanie 35

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

35. Odróżnij asymetrię lewo- i prawo stronną. (przykłady i ilustracja graficzna) Wskaźnik asymetrii (zwany również miernikiem skośności) dla szeregu symetrycznego jest równy zero. W szeregach asymetrycznych miernik skośności może być większy lub mniejszy od zera, mówimy wówczas o asymetrii prawostr...

Statystyka - pytanie 44

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

44. Czemu służy liczenie prostych regresji? Wymień korzyści płynące z tej operacji. Liczenie prostych regresji służy do wyznaczenia równania regresji dzięki któremu możemy przewidzieć co będzie miało miejsce w przyszłości tak jak by prognoza na przyszłość. Korzyścią jest to, że gdy już wyznaczymy ...

Statystyka - pytanie 49

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

49.Co to jest zmienna losowa? Podaj jej przykłady. Zmienna losowa jest to funkcja, która każdej możliwej realizacji zjawiska Z przyporządkowuje liczbę rzeczywistą. Argumentem tej funkcji jest konkretne zdarzenie Zi (zdarzenie elementarn...

Statystyka - pytanie 51

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

51. Wskaż (jeśli istnieją) odpowiedniki empiryczne pojęć (zmienna losowa, wartość oczekiwana, wariancja) zastosowanych w opisie rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej. Wartość oczekiwana(nadzieja matematyczna) jest odpowie...

Statystyka - pytanie 62

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

62. Dlaczego w przypadku zmiennej ciągłej prawdopodobieństwo trafienia do przedziału otwartego jest (liczbowo) równe prawdopodobieństwu trafienia do przedziału domkniętego? Domkniętego z której strony? Dzieje się tak, ponieważ dla zmiennej ciągłej prawdopodobieństwo w konkretnym punkcie jest równe ...